تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) – مرحوم ترابی(امام حسین) – علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی(شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) – مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) – سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس) – مرحوم علی ترابی(امام حسین) – علی قویدل(زینب) – احمد عزیزی(شهربانو) – مهرداد حجازی (علی اکبر) – حسین هدایتی(حضرت قاسم) – محمد هدایتی(سکینه) مرحوم علی محمد حجازی مهر( شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – مسعود حجازی مهر(حرمله) – حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) – مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین) – علی قویدل(زینب) – مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) – حسین هدایتی(حضرت قاسم) – صادق مشایخی(سکینه) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – یوسف معصومی(حرمله) – حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) – مظفر قربانژاد(حضرت زینب) – محمد رضایی(جبرئیل و درویش) – خلیل رضایی(قیس هندی) – جواد کریمی(وزیر قیس) – صادق مشایخی(سکینه) حسن برکتی(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – مسعود حجازی مهر(حرمله) – محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)-مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب) – محمد رضایی(جبرئیل و درویش) – خلیل رضایی(قیس هندی) – جواد کریمی(وزیر قیس) – علی قویدل(شهربانو) حسن برکتی(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – محمد رضا امینی (حرمله) – مسعود حجازی مهر(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)- رضا حیدری(حضرت زینب) – محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) -مرحوم خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) – مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) – حسن برکتی و امینی (مبارز)