۱۰ مجلس از تعزیه های حبیب ابن مظاهر ، خروج مختار ، خسرو و جمشید ، مالک اشتر ، معجزه گوشواره ، رقیه و مغیره ، سوغات آوردن شمر ، سلیمان و بلقیس ، تولد حضرت عباس ، فاطمه صغری

ادامه مطلب

۱۰ مجلس از تعزیه های پشیمانی یزید ، پشیمانی و وفات رقیه ، موسی بن جعفر ، چهار برادر عباس ، چهار سردار ، اسماعیل طلا ، فرزند فروش ، قانیای فرنگ و متوکل ، جنگ خندق و خیبر ، آدم و حوا « هابیل و قابیل»

ادامه مطلب