تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) – مظفر قربانژاد(حضرت زینب) – محمد رضایی(جبرئیل و درویش) – خلیل رضایی(قیس هندی) – جواد کریمی(وزیر قیس) – صادق مشایخی(سکینه) حسن برکتی(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – مسعود حجازی مهر(حرمله) – محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)-مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب) – محمد رضایی(جبرئیل و درویش) – خلیل رضایی(قیس هندی) – جواد کریمی(وزیر قیس) – علی قویدل(شهربانو) حسن برکتی(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – محمد رضا امینی (حرمله) – مسعود حجازی مهر(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)- رضا حیدری(حضرت زینب) – محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) -مرحوم خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) – مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) – حسن برکتی و امینی (مبارز)