تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) – مرحوم ترابی(امام حسین) – علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی(شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) – مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) – سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس) – مرحوم علی ترابی(امام حسین) – علی قویدل(زینب) – احمد عزیزی(شهربانو) – مهرداد حجازی (علی اکبر) – حسین هدایتی(حضرت قاسم) – محمد هدایتی(سکینه) مرحوم علی محمد حجازی مهر( شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – مسعود حجازی مهر(حرمله) – حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) – مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین) – علی قویدل(زینب) – مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) – حسین هدایتی(حضرت قاسم) – صادق مشایخی(سکینه) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) – مرتضی صفاریان(ابن سعد) – یوسف معصومی(حرمله) – حسن برکتی(حکم ابن طفیل)