تعزیه نقاط دیگر

۲۲ مجلس تعزیه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) و ۱۹ مجلس تعزیه شهادت دو طفلان حضرت مسلم (ع)

تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع)

سال مکان ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۶۵ زرجه بستان قزوین احمد اسماعیل زاده زرجه بستانی(حضرت مسلم)-شیر محمد سبز علی (امام حسین )-حسن و حسین گیوه کش (طفلان مسلم) استاد اسماعیل محمدی (محمد اشعث)   ۳حلقه
۱۳۷۴ کرمجگان قم مرحوم رضا مشایخی(حضرت مسلم)- خلیل رضایی (امام و شریح )- محمد رضایی (قاصد و هانی )- برادران مشایخی(طفلان) اسماعیل محمدی(ابن زیاد)-ابوالفضل منبتکار (محمد اشعث)   ۳حلقه
۱۳۷۹ زرنجان گلپایگان علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم)-محمد رضایی( امام )-عباس جواهری( هانی) – رضا حیدری( شاگرد آهنگر) اسماعیل محمدی ( آهنگر) – حسن برکتی(امحمد اشعث)- رضا مینایی(بن زیاد) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۹۰ شینقر قزوین امیر صفری (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین )-سید حسن گلخطمی(هانی)-صادق مشایخی (طوعه) حاج مرتضی صفاریان(ابن زیاد)- محمد رضا امینی(محمد اشعث) مجید معنوی زاده –  اسماعیل حسنی ۳حلقه
۱۳۹۲ مشهد
امیر صفری  (حضرت مسلم)- محمد رضایی (امام حسین )- حسن گل ختمی (هانی) – برکتی پور (قاصد) اسماعیل محمدی (ابن زیاد) – منبتکار (محمد اشعث) – ملاحسینی (دروازه بان) معنوی زاده – سید جواد حسینی ۳حلقه
۱۳۹۲ محمد آباد کاشان نرگس خانی (مسلم)-  محمد رضایی (امام )-برکتی پور(هانی)-گلخطمی( طوعه)-طوطی (قاصد)-حبیبی و فلاحپور(طفلان) برکتی(محمد اشعث) -منبتکار(معقل)- بنی علی(ابن زیاد)-سیف الهی(صیاد) عباس صالحی-سیدجوادحسینی ۱DVD
۱۳۹۳ آبیک قزوین
علاءالدین قاسمی (مسلم)- حاج محمد رضایی ( امام و شریح )-  حسن گلخطمی ( قاصد و طوعه )-امیر صفری ( هانی ) میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن زیاد) –  محمد رضا امینی ( محمد اشعث )
عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۳ بازار نو اردکان یزد ابوالفضل صابری ( مسلم) – حمزه کاظمی ( امام و طوعه ) – مهدی صیادی ( هانی ) – سجاد محمد زاده ( قاصد ) میرزا ابوالفضل منبتکار ( ابن زیاد ) – مجتبی حسن بیگی ( محمد اشعث ) صالحی – حمید رضا و جواد محمد زاده ۱DVD
۱۳۹۳ روستای دره رفسنجان حاج محمد رضایی ( مسلم )- سید حسن گلخطمی ( امام  و شریح )- امیر صفری ( هانی )-حسن  برکتی پور ( قاصد و طوعه) محمدرضا امینی( ابن زیاد )- منبتکار ( اشعث )- سیف اللهی (نعمان و صیاد) عباس صالحی-سید جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۴ بازار نو اردکان یزد محسن گیوه کش ( مسلم )- حسین قربانی ( امام  و هانی )- مهدی کلانتری ( شریح )- سعید جعفری (طوعه) ملاحسینی ( ابن زیاد )- مجتبی حسن بیگی ( اشعث )- سیف اللهی (صیاد)  عباس صالحی و حجت جوکار
 ۱DVD
۱۳۹۴  نوش آباد کاشان
امیر صفری ( مسلم ) – حاج محمد رضایی( امام ) – سید حسن گلخطمی ( هانی و طوعه ) – حسن برکتی پور ( شریح ) – سید رسول امینی ( قاصد ) – حسین هوشمند و هادی غنی زاده ( طفلان)  محمد رضا امینی ( محمد اشعث ) – محمد خداداد ( ابن زیاد ) – امیر حسین ملکی ( صیاد )
 عباس صالحی و عباس لنکرانی
۱DVD
۱۳۹۴ سیان اصفهان محسن هاشمی ( مسلم ) – مهدی صیادی ( امام ) -صابری ( هانی) – حمزه کاظمی ( طوعه )-کلانتری ( قاصد و شریح )  مجتبی حسن بیگی ( محمد اشعث )- ملا حسینی ( ابن زیاد ) – سعیدی ( معقل )  عباس صالحی و عباس لنکرانی ۱DVD

 

تعزیه شهادت دو طفلان مسلم (ع)

سال محل اجرا ذاکرین موافق ذاکرین مخالف موزیک تعداد
۱۳۷۰ طالقان مرحوم مشایخی و سید قوام  (چوپان)-مهدی قاسمی و صادق مشایخی(طفلان)- علاءالدین قاسمی ( مسلم غائب) حسن فیاض ۱DVD
۱۳۷۲ روستای کاویان فلاورجان محمد رضایی و علاء الدین قاسمی (چوپان)- برادران سعیدی (طفلان)- قربانژاد(مسلم غائب) – خلیل رضایی (شریح )- برکتی پور (کنیز) – سید علی موسوی (زن حارث) حاج رضا لنکرانی ( ابن زیاد) – اسماعیل محمدی (حارث) عباس صالحی- رضا فراهانی ۱DVD
۱۳۷۵
جلوان زینبیه اصفهان مرحوم مشایخی و علاءالدین قاسمی (چوپان)- برادران سعیدی (طفلان)-  برکتی پور ( کنیز) – باقر ریاضی( زن حارث) اسماعیل محمدی(حارث)-حسین بابایی (ابن زیاد)- خلیل ملایری (غلام) استاد محمد بخشی نیا ۳حلقه
۱۳۷۹
مشهد
نرگس خانی وبرکتی پور(چوپان)- حسین و علی عقیقی(طفلان)- محمد رضایی(مسلم غائب) – خلیل رضایی ( شریح و زن حارث)
اسماعیل محمدی(حارث)-ابوالفضل کبابیان (غلام) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۸۵ جلوان زینبیه اصفهان برادران سعیدی ( چوپان )- محمد رضایی ( مسلم غائب) -حسن گلختمی ( زن حارث)  – حسن برکتی پور ( کنیز) اسماعیل محمدی(حارث)- منبتکار (ابن زیاد)- حسن برکتی (غلام) عباس صالحی- حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۸۷ دلیگان برخوار اصفهان نرگس خانی و  صابری و برکتی پور(چوپان)-گلخطمی(زن حارث)-امینی و براتی(طفلان)-محمد رضایی(مسلم غائب ) اسماعیل محمدی(حارث)-حسن برکتی (ابن زیاد)- ملاحسینی(غلام) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۰ پیکان جرقویه اصفهان نرگس خانی و برکتی پور(چوپان)-گلخطمی(زن حارث)-محمد طوطی و شیخ حسینی(طفلان)-محمد رضایی(مسلم غائب و شریح) اسماعیل محمدی(حارث)-رسول خدابخش(ابن زیاد)- ملاحسینی(غلام) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۰ باب الحوائج کرج صابری و صفری(چوپان)-محمد رضایی (مسلم غائب) – حمزه کاظمی(زن حارث)-حیدری و صابری(طفلان)-کلانتری( کنیز) حسن برکتی(حارث)- حسین حیدری(ابن زیاد)- جواد چشمه(غلام) سعید نبئی -حمید معینیان ۳حلقه
۱۳۹۲ حصار خروان قزوین حسن نرگس خانی(چوپان)- محمد جلینی (چوپان و مسلم غائب)- نعمت فضلی خانی( زن حارث)- امیرحسین پورفلاح(چوپان)-  رسول محمدی( شریح)- محمد میرزاپور و سجاد ایزد قام( طفلان) خلیل ملایری( حارث) -مهدی شریف زاده( ابن زیاد)- مجتبی سعادتی( غلام) مجید معنوی زاده – جواد حسینی ۱DVD
۱۳۹۲
مشهد
محمد رضایی و برکتی پور(چوپان) – گلختمی ( زن حارث و شریح ) – قربانژاد(مسلم غائب ) استاد اسماعیل محمدی  (حارث) – سید کاظم جده خواه (ابن زیاد) استاد محمد بخشی نیا ۱DVD
۱۳۹۲ تفرش
رضا حیدری و محسن هاشمی ( چوپان ) – محمد حسین محبی  و امیر علی حیدری  ( طفلان مسلم )
داوود آبایی ( حارث )
  ۱DVD
۱۳۹۲ زرین شهر (صفر) امیرصفری(چوپان و کنیز)- گیوه کش(چوپان و شریح)- برکتی پور(چوپان)-گلختمی(زن حارث)- میرآبادی وعسگری (طفلان)
حسن برکتی(حارث)- منبتکار(ابن زیاد)-ملاحسینی(غلام)
عباس صالحی-سیدجوادحسینی ۱DVD
۱۳۹۳ حصار خروان قزوین مظفر قربانژاد( چوپان ، مسلم غائب)- نرگس خانی (چوپان)- محمد میرزاپور و یاسین دودانگه (طفلان) – رمضانعلی تقی زاده( زن حارث )-نعمت اله فضلی خانی (کنیز)- رسول حق شناس( شریح) اسماعیل محمدی( حارث )- امیرحسین حسن نژاد( ابن زیاد)- محمد منصوری( غلام ) سعید نبئی – حمید معینیان ۱DVD
۱۳۹۴ حصار خروان قزوین نرگس خانی( چوپان و شریح )- علاءالدین قاسمی( چوپان و مسلم غائب) -رمضانعلی تقی زاده( زن حارث)-رضا سر چالی و سید امیر موسوی( طفلان) سید محمد رضا امینی ( حارث) – مرتضی میر عسگری ( ابن زیاد ) عباس صالحی-حجت جوکار
۱DVD
۱۳۹۴ چشمه ایهای تهران حسن برکتی پور( چوپان و زن حارث )- رسول تقی زاده ( چوپان و کنیز حارث)- امیر علی حیدری و  محبی( طفلان ) – نبئی ( شریح) اسماعیل محمدی(حارث)-داوود آبائی(غلام)- مصطفی بلوکات(ابن زیاد) سعید نبئی – حمید معینیان ۱DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *