۱۰ مجلس از تعزیه های پشیمانی یزید ، پشیمانی و وفات رقیه ، موسی بن جعفر ، چهار برادر عباس ، چهار سردار ، اسماعیل طلا ، فرزند فروش ، قانیای فرنگ و متوکل ، جنگ خندق و خیبر ، آدم و حوا « هابیل و قابیل»

ادامه مطلب