نمایش دادن همه 142 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۶۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( وهب )  علی محمد حجازی مهر (ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - خلیل رضایی (مادر قاسم) -  علی قویدل ( ام لیلا )-  عباس جواهری(حضرت زینب ) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی( ام لیلا )-  جواد کریمی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- احمد حجازی مهر (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا )- باقر خلیلی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد)- حسن برکتی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (قاسم) -رضا حیدری (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (مادر قاسم) - مظفر قربانژاد (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - آقا کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - حسن برکتی پور (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری ، مهدی کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
امیر صفری ( حضرت قاسم ) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - اکبر نوروزی (مادر قاسم) - محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - سید محمود مرتجی و علی هوشیاری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - رضا مشایخی (مادر قاسم) - عباس جواهری ( ام لیلا )- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، سعیدی ، مرتجی و هوشیاری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
بهزاد جعفری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، معصومی ، مرتجی و کثیری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) -  علیرضا سعیدی ، مرتجی و مهدی کثیری(فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز و پسر ازرق) - مهدی کثیری(پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - گیوه کش ( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- حسن عقیقی (مادر وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم)- گیوه کش ( مادر قاسم )- سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب)-معینی ( مادر وهب ) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )  - حسن برکتی ( شمر ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر  ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مهدی کلانتری (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- سید محمدرضا امینی ( سردار )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- مهدی کلانتری (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش(حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)- مظفر قربانژاد (مادر) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی( مبارز وهب )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۶۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( جناب حر ) - علی آقا ترابی ( امام حسین )- رضا حیدری ( حضرت عباس )- احمد عزیزی ( جبرئیل ) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری ( جناب حر )- علی آقا ترابی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( حضرت عباس ) - محمد رضایی ( خطیب ) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر)- علی آقا ترابی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس) - احمد عزیزی (خطیب) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت عباس )- صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - احمد حجازی مهر ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - مهدی قاسمی (پسر حر) ابوالفضل منبتکار ( شمر) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی ( امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی قربانژاد ( پسر حر ) اسماعیل محمدی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمود معین ( خطیب ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
استاد رضا حیدری (جناب حر) - رضا مشایخی (امام حسین) - محمد رضایی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن برکتی پور (حضرت عباس) - امیر صفری (هاتف و برادر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس ) - محمد زینلی ( پسر حر ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) 

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- علی نرگس خانی (پسرحر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( جناب حر ) - محمد رضایی ( امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس) - علی نرگس خانی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار سال ۱۳۸۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- سید رسول امینی ( پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس )- محمد رضایی (امام حسین )- امیر صفری (خطیب)- سید حسن گلخطمی (طرماح) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- کلانتری (خطیب)- محبی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- صفری(حضرت عباس)- سید حسن گلخطمی (خطیب)- مسعود صفری (هاتف) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری (قیس ) -خلیل رضایی (وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) - خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - علی قویدل (شهربانو) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - جواد کریمی (قیس هندی) - حسن عقیقی (وزیر قیس) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی (شمر) - اسماعیل محمدی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری (قیس ) -خلیل رضایی (وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) - علاءالدین قاسمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- رضا حیدری (قیس) - حسن عقیقی(وزیر قیس)- حسین عقیقی (سکینه)- مظفر قربانژاد(فضه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان خوانسار سال ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)-مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- خلیل رضایی(قیس)- حسن عقیقی (وزیر قیس) - حسن برکتی پور (امام سجاد و فاطمه صغری)- حسین عقیقی (جده و رقیه) - علی عقیقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس هندی)- برکتی پور(وزیر)- امیر مقدم (فاطمه صغری) -بخشی نیا(عرب) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- عباس جواهری (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - امیر مقدم (فاطمه صغری)- مشتاقی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) - حسن برکتی پور (قیس و امام سجاد) - مسعود حجازی مهر (وزیر قیس) - امیر مقدم (فاطمه صغری) - الیاس مشتاقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله و مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی (سلطان قیس)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - زینعلی(فاطمه صغری)- مشتاقی(جده) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی(فاطمه صغری)- الیاس مشتاقی (جده) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام حسین) -سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی (سلطان قیس) - امیر صفری (وزیر قیس،امام سجاد)- محمد طوطی(سکینه وعبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس) اسماعیل احمدپور (وزیر قیس،امام سجاد)-  محمد طوطی (سکینه،عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) -سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - خلیل رضایی - (زعفر جنی) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی پور(امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه) - امیر صفری (امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی (سکینه) - طوطی(عبدالله) سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی مهر (حرمله)- یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه) - امیر صفری (امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی (سکینه) - طوطی(عبدالله) سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی مهر (حرمله)- یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (جبزئیل)- مظفر قربانژاد (درویش ، زعفرجنی)- محمد طوطی (سکینه)- شیخ حسینی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمودمعینی (شهربانو)- مظفرقربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- محبی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (مبارز ، حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز و محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)-محمود معینی(فضه وشهربانو)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- امیرعلی حیدری(عبدالله) حسن برکتی (شمر و محمد اشعث کندی) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)-  علیرضا سعیدی (مبارز ،حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)  

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۴

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد حسین محبی (رقیه)- امیر علی حیدری (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۵

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- علاءالدین قاسمی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- حیدری (سکینه)- فلاحتکار (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) - علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- حسن عقیقی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- رضا بصائری (سکینه)- جواد مرادی (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - محمد بخشی نیا (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد و حسن عقیقی (قیس و وزیر)- محمود معینی (فضه و شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (سکینه)- رضا بصائری (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۸

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل)- مهدی کلانتری (فضه و امام سجاد) - مظفر قربانژاد و مسعود صفری (قیس و وزیر)- حسن عقیقی (شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (عبدالله)- رضا بصائری (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - حسن برکتی و محمد بخشی نیا ( مبارز )- علیرضا سعیدی (حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - صادق مشایخی (سکینه) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس) - علی ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - احمد عزیزی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمد هدایتی (سکینه) علی محمد حجازی مهر ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی (شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - خلیل رضایی ( زینب) - جواد کریمی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حکم ابن طفیل )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - محمود معینی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- علیرضا رضایی (قاسم)- مهدی قاسمی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد و حرمله ) - میرزا ابوالفضل منبتکار و سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- باقر خلیلی (شهربانو)- مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس)-محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی(شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- جواد کریمی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسن عقیقی (قاسم)- محمد قاسمی (سکینه) حسن برکتی (شمر و حکم ابن طفیل) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - مظفر قربانژاد (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسین عقیقی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر صفری (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد و حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) - حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام)- حسن نرگس خانی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- مسعود آقا بزرگی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- حسن نرگس خانی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -اسماعیل احمدپور (علی اکبر)-محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- بهزاد جعفری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۹

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- حسن برکتی پور (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- حسن برکتی پور (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- صفاریان (سکینه) سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - رسول تقی زاده (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد صفاریان (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل و مبارز ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محبی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- جواد مرادی (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم)- رضا بصائری (سکینه)  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب) - محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم) - رضا بصائری (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۶۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا) - علی آقا ترابی (امام حسین)- علی قویدل (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (شمر و منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی ( شمر ) - احمد حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
احمد عزیزی (حضرت علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر و منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - علاءالدین قاسمی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر(منقذ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) اسماعیل محمدی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۹

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (علی اکبر) - رضا حیدری (غلام ترک) -مظفر قربانژاد (ام لیلا)- محمد رضایی ( امام ) - حسن عقیقی (حضرت زینب) حسن برکتی (منقذ) - مرتضی صفاریان ( حرمله ) - یوسف معصومی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) 

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا)- محمد رضایی( امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین ) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
اسماعیل احمد پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی ( بن سعد )- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی ( منقذ ) - مسعود حجازی مهر (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی ( منقذ ) - مسعود حجازی مهر (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رسول تقی زاده (حضرت علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی (مبارز و منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر)- سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی( منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) سید محمدرضا امینی ( منقذ ) - حسن برکتی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک) - حیدری (حضرت سکینه) حسن برکتی ( منقذ ) - سید محمدرضا امینی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری ( غلام ترک )- بصائری (سکینه) حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی ( منقذ )- مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه شهادت امام و عباس (ع) خمینی شهر اصفهان ۱۳۹۱

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین طاهری (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل) - رسول تقی زاده (ام کلثوم) - محمد طوطی (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر) - میرزا ابوالفضل منبتکار (ابن سعد ) - داوود آبایی (منقذ)
موزیک : عباس صالحی-عباس لنکرانی

تعزیه امام حسین(ع) زرنجان گلپایگان ۱۳۷۴

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (جبرئیل)- سید حسن گلخطمی (قیس)- مهرداد حجازی مهر (عرب)- مهدی قاسمی ( فاطمه صغری) استاد محمدی (شمر)- ابوالفضل منبتکار (ابن سعد)- حسن برکتی (اشعث کندی)
موزیک : عباس صالحی

تعزیه شهادت امام و عباس (ع) محسن آباد اصفهان ۱۳۹۲

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین طاهری (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس) - جواد جوادی (حضرت زینب)  - رسول تقی زاده (ام کلثوم) اسماعیل معینی (یزید)- حسن دهقانی (ابن سعد)
موزیک : نوراله سروانی