نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۶۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( وهب )  علی محمد حجازی مهر (ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - خلیل رضایی (مادر قاسم) -  علی قویدل ( ام لیلا )-  عباس جواهری(حضرت زینب ) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسین هدایتی (حضرت قاسم) - علی آقا ترابی (امام) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی ( ام لیلا )-  عباس جواهری (حضرت زینب ) - خلیل رضایی (وهب) - محمد رضایی (مادر وهب) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - حیدر عقیقی ، مجتبی کثیری ، سید عماد الدین مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی( ام لیلا )-  جواد کریمی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- احمد حجازی مهر (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (حضرت قاسم) - رضا مشایخی (حضرت زینب ) - محمود معینی (مادر قاسم) - علاءالدین قاسمی ( ام لیلا ) - جواد کریمی (وهب) مرتضی صفاریان (ازرق)- ابوالفضل منبتکار ( مبارز) - حسن برکتی ( ابن سعد  ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا )- باقر خلیلی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد)- حسن برکتی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی (حضرت قاسم) - مظفر قربان نژاد (امام ) - محمود معینی (مادر قاسم) - محمد رضایی ( ام لیلا )- رضا مشایخی (حضرت زینب ) اسماعیل محمدی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (ازرق) - حسن برکتی ( شمر ) - محمود مرتجی و مجتبی و مهدی آقاکثیری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (قاسم) - محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (مادر قاسم) - رضا مشایخی (ام لیلا) - علاءالدین قاسمی ( وهب) سید حسن گلخطمی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (قاسم) -رضا حیدری (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (مادر قاسم) - مظفر قربانژاد (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - آقا کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - حسن برکتی پور (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری ، مهدی کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - مظفر قربان نژاد (مادر قاسم) - رضا مشایخی (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب ) - حسن برکتی پور (وهب) - خلیل رضایی (مادر وهب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ( مبارز) - مهدی کثیری  و سید عمادالدین مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
امیر صفری ( حضرت قاسم ) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - اکبر نوروزی (مادر قاسم) - محمود معینی (حضرت زینب ) - حسن برکتی پور ( وهب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - سید محمود مرتجی و علی هوشیاری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - رضا مشایخی (مادر قاسم) - عباس جواهری ( ام لیلا )- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - رضا مشایخی (مادر قاسم) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا )- محمود معینی (حضرت زینب و مادر وهب ) - حسن برکتی پور (وهب) - محمد زینلی ( عروس وهب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز) - علی هوشیاری و عماد الیدین مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا )- رضا مشایخی (حضرت زینب ) - برکتی پور (وهب) -خلیل رضایی (مادر وهب) - الیاس مشتاقی(عبدالله) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ( مبارز) - سید شمس الدین و سید عمادالدین مرتجی و حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، سعیدی ، مرتجی و هوشیاری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
بهزاد جعفری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، معصومی ، مرتجی و کثیری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) -  علیرضا سعیدی ، مرتجی و مهدی کثیری(فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز و پسر ازرق) - مهدی کثیری(پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - گیوه کش ( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- حسن عقیقی (مادر وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم)- گیوه کش ( مادر قاسم )- سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب)-معینی ( مادر وهب ) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )  - حسن برکتی ( شمر ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر  ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مهدی کلانتری (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- سید محمدرضا امینی ( سردار )

تعزیه حضرت قاسم ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- مهدی کلانتری (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش(حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)- مظفر قربانژاد (مادر) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی( مبارز وهب )

تعزیه حضرت قاسم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- امیر صفری (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- مهدی کلانتری ( وهب)- محمد طوطی (عروس) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( مبارز وهب )

تعزیه حضرت قاسم ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- محمدرضا حدادی (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- رسول تقی زاده (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)- محسن گیوه کش ( مادر ) - حسین عقیقی (عروس) حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( ازرق ) - ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز وهب ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )