نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۶۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( وهب )  علی محمد حجازی مهر (ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - احمدرضا حجازی مهر (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - خلیل رضایی (مادر قاسم) -  علی قویدل ( ام لیلا )-  عباس جواهری(حضرت زینب ) علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - رضا مشایخی( ام لیلا )-  جواد کریمی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- احمد حجازی مهر (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا )- باقر خلیلی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد)- حسن برکتی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (قاسم) -رضا حیدری (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (مادر قاسم) - مظفر قربانژاد (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی (شمر) - آقا کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - حسن برکتی پور (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری ، مهدی کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
امیر صفری ( حضرت قاسم ) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - اکبر نوروزی (مادر قاسم) - محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - سید محمود مرتجی و علی هوشیاری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - رضا مشایخی (مادر قاسم) - عباس جواهری ( ام لیلا )- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب ) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، سعیدی ، مرتجی و هوشیاری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
بهزاد جعفری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - حجازی مهر ، معصومی ، مرتجی و کثیری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- رضا مشایخی (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) -  علیرضا سعیدی ، مرتجی و مهدی کثیری(فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز و پسر ازرق) - مهدی کثیری(پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - گیوه کش ( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- حسن عقیقی (مادر وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق)- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم)- گیوه کش ( مادر قاسم )- سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- علاءالدین قاسمی ( حضرت زینب)-معینی ( مادر وهب ) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )  - حسن برکتی ( شمر ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - حسن برکتی ( شمر  ) - علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مهدی کلانتری (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب) مرتضی صفاریان ( ازرق )- حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- سید محمدرضا امینی ( سردار )

تعزیه حضرت قاسم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- مهدی کلانتری (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش(حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)- مظفر قربانژاد (مادر) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - حسن برکتی( مبارز وهب )