نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- مهرداد حجازی مهر (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد سعیدی (امام حسین)- علیرضا رضایی (امام حسن)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) حسن برکتی (عزرائیل) -  مرتضی صفاریان (شمعون)- سید محمدرضا امینی و مسعودحجازی مهر (مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (حضرت زهرا)- رضا حیدری (امام علی)- محمد قاسمی (زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- محمود معینی (باغبان)- خلیل رضایی (سلمان) مرتضی صفاریان (عزرائیل) - حسن برکتی (عثمان) - سید محمدرضا امینی (عمر) - یوسف معصومی (غلام)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- علی آقا ترابی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون) - سید محمدرضا امینی و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۳

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیر مقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن) الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیرمقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن)- الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن نرگس خانی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیرمقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن) الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن نرگس خانی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی (امام علی)- الیاس مشتاقی (حضرت زینب)- حسن گلخطمی (فضه)- علی نرگس خانی (امام حسن) - مسعود آقابزرگی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مسعود آقا بزرگی (امام حسن) - حسین صفایی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل)- امیر صفری (بلال و زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- سید رسول امینی (امام حسن)-حسین صفایی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل)- امیرصفری (زن شمعون)- اسماعیل احمدپور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- بهزاد جعفری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- حسن برکتی پور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا)- محمد رضایی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- محمود معینی (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد(جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- حسن برکتی پور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- محسن گیوه کش (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- محمود معینی (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- مظفر قربانژاد (امام علی)- محمد صفاریان (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- محمد طوطی (امام حسن)- محمد حسین محبی (امام حسین)- محسن گیوه کش (کور)- امیر صفری (جبرئیل) - رسول تقی زاده (زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا)- محمد رضایی (امام علی)- امیر علی حیدری (زینب)- امیر صفری (فضه)- محمد صفاریان (امام حسن) - محمدحسین محبی (امام حسین)- حسن عقیقی (کور)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل) - مهدی کلانتری (زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- محسن گیوه کش (امام علی)-سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (نابینا)- امیر علی حیدری (حضرت زینب) - مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- مهدی کلانتری (زن شمعون)-  محمد صفاریان (امام حسن) - محمدحسین محبی (امام حسین) سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- علاءالدین قاسمی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مظفر قربان نژاد (نابینا)- فلاحتکار (حضرت زینب) - امیر صفری (جبرئیل)- محمد طوطی (زن شمعون)- امیر علی حیدری (امام حسن) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- محمد رضایی (امام علی)- امیر صفری (فضه)- محسن گیوه کش (نابینا)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) - جواد مرادی (حضرت زینب)- محمد صفاریان (زن شمعون)- محمد حسین محبی (امام حسن) مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - مظفر قربان نژاد ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب)  حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( شمعون )
 

تعزیه حضرت زهرا قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سیدحسن گلخطمی (حضرت زهرا )- محمد رضایی (امام علی)- مهدی کلانتری (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب) - محمد صفاریان (زن شمعون)- مسعود صفری ( بلال ) سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - علیرضا سعیدی ( شمعون ) - حسن برکتی و مرتضی صفاریان و بخشی نیا ( مردم مدینه)