نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- مهرداد حجازی مهر (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد سعیدی (امام حسین)- علیرضا رضایی (امام حسن)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) حسن برکتی (عزرائیل) -  مرتضی صفاریان (شمعون)- سید محمدرضا امینی و مسعودحجازی مهر (مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد قاسمی (زینب)- محمود معینی (فضه)- علاءالدین قاسمی (جبرئیل )- سید حسن گلخطمی (بلال) حسن برکتی (عزرائیل) - مرتضی صفاریان و سید محمدرضا امینی (مردم مدینه) - یوسف معصومی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا و غصب فدک ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (حضرت زهرا)- رضا حیدری (امام علی)- محمد قاسمی (زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- محمود معینی (باغبان)- خلیل رضایی (سلمان) مرتضی صفاریان (عزرائیل) - حسن برکتی (عثمان) - سید محمدرضا امینی (عمر) - یوسف معصومی (غلام)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- علی آقا ترابی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون) - سید محمدرضا امینی و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- حسین عقیقی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیر مقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن) الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن برکتی پور (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیر مقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن)- الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن نرگس خانی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- امیرمقدم (حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد زینلی (امام حسن) الیاس مشتاقی (امام حسین)- حسن نرگس خانی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی (امام علی)- الیاس مشتاقی (حضرت زینب)- حسن گلخطمی (فضه)- علی نرگس خانی (امام حسن) - مسعود آقابزرگی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون) - مرتضی صفاریان و مسعود حجازی مهر ( مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مسعود آقا بزرگی (امام حسن) - حسین صفایی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل)- امیر صفری (بلال و زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- سید رسول امینی (امام حسن)-حسین صفایی (امام حسین)- محمود معینی (جبرئیل)- امیرصفری (زن شمعون)- اسماعیل احمدپور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- بهزاد جعفری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- حسن برکتی پور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا)- محمد رضایی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- محمود معینی (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- رضا مشایخی (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- مظفر قربان نژاد(جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- حسن برکتی پور (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد (امام علی)- محمد طوطی (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی (امام حسین)- محسن گیوه کش (جبرئیل)- امیر صفری (زن شمعون)- محمود معینی (بلال) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- مظفر قربانژاد (امام علی)- محمد صفاریان (حضرت زینب)- سید حسن گلخطمی (فضه)- محمد طوطی (امام حسن)- محمد حسین محبی (امام حسین)- محسن گیوه کش (کور)- امیر صفری (جبرئیل) - رسول تقی زاده (زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا)- محمد رضایی (امام علی)- امیر علی حیدری (زینب)- امیر صفری (فضه)- محمد صفاریان (امام حسن) - محمدحسین محبی (امام حسین)- حسن عقیقی (کور)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل) - مهدی کلانتری (زن شمعون) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- محسن گیوه کش (امام علی)-سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (نابینا)- امیر علی حیدری (حضرت زینب) - مظفر قربان نژاد (جبرئیل)- مهدی کلانتری (زن شمعون)-  محمد صفاریان (امام حسن) - محمدحسین محبی (امام حسین) سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا)- علاءالدین قاسمی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- مظفر قربان نژاد (نابینا)- فلاحتکار (حضرت زینب) - امیر صفری (جبرئیل)- محمد طوطی (زن شمعون)- امیر علی حیدری (امام حسن) حسن برکتی ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- محمد رضایی (امام علی)- امیر صفری (فضه)- محسن گیوه کش (نابینا)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) - جواد مرادی (حضرت زینب)- محمد صفاریان (زن شمعون)- محمد حسین محبی (امام حسن) مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) - سید محمدرضا امینی (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - مظفر قربان نژاد ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب)  حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( شمعون )
 

تعزیه حضرت زهرا ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- محمد رضایی (امام علی)- مهدی کلانتری (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب) - محمد صفاریان (زن شمعون)- مسعود صفری ( بلال ) سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - علیرضا سعیدی ( شمعون ) - حسن برکتی و مرتضی صفاریان و بخشی نیا ( مردم مدینه)
   

تعزیه حضرت زهرا ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- امیر صفری (فضه)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل) - سید حسن گلخطمی ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب) - مسعود صفری ( بلال ) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( شمعون ) - سید محمدرضا امینی و علیرضا سعیدی و محمد بخشی نیا ( مردم مدینه)
   

تعزیه حضرت زهرا ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- محمد رضایی (امام علی)- رسول تقی زاده (فضه)- محسن گیوه کش (جبرئیل) - شکرالله جعفری ( نابینا) - ایلیا فضلیخانی (حضرت زینب) - حسین عقیقی (بلال ) سید محمدرضا امینی ( عزرائیل ) - مسعود حجازی مهر ( شمعون ) - مرتضی صفاریان ، حسن برکتی ، علیرضا سعیدی و محمد بخشی نیا ( مردم مدینه)