نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- احمد عزیزی (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهرداد حجازی (حضرت عباس)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- خلیل رضایی (پیامبر)- مظفر قربانژاد (امام حسین)- محمود معینی (حضرت زینب)- حسن عقیقی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- علی آقا ترابی (پیامبر)- حسن نرگس خانی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد  مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- نرگس خانی(پیامبر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (پیامبر) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)-برکتی پور (حضرت عباس)- مظفرقربانژاد (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیرصفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - امیر صفری ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیر صفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - محمود معینی ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) -امیر علی حیدری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) - امیر علی حیدری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- علاءالدین قاسمی(امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - مظفر قربانژاد (پیامبر) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - جواد مرادی(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- امیر صفری (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- مهدی کلانتری (عباس) - بصائری(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

تعزیه امام حسن قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- امیر صفری (عباس) - رضا بصائری(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )