نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام حسن ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام حسن)- عباس جواهری (امام حسین)- مهرداد حجازی مهر (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - احمد عزیزی (اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- احمد عزیزی (حضرت عباس)- علی قویدل (حضرت زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - علی قویدل (اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین)- مهرداد حجازی (حضرت عباس)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن )- رضا مشایخی (پیامبر )- علاءالدین قاسمی (امام حسین )- مهدی قاسمی (حضرت عباس )- محمود معینی (حضرت زینب ) - سید حسن گلخطمی (ام کلثوم ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - یوسف معصومی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( عایشه ) - خلیل رضایی (اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن )- رضا حیدری (پیامبر )- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- حسن عقیقی (حضرت عباس )- محمود معینی (حضرت زینب ) - خلیل رضایی (ام کلثوم ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - یوسف معصومی (اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- خلیل رضایی (پیامبر)- مظفر قربانژاد (امام حسین)- محمود معینی (حضرت زینب)- حسن عقیقی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن) - رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس )- سلیمانی مقدم (قاسم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن )- رضا مشایخی ( امام حسین)- حسن نرگس خانی ( زینب )- محمود معینی ( ام کلثوم ) - حسن برکتی پور ( حضرت عباس )- الیاس مشتاقی (قاسم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- علی آقا ترابی (پیامبر)- حسن نرگس خانی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- حسن نرگس خانی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی ( زینب)- خلیل رضایی (ام کلثوم) - حسن عقیقی(حضرت عباس )- محمد طوطی (قاسم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- نرگس خانی(پیامبر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (پیامبر) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (حضرت عباس) - محمود معینی (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- رضا مشایخی (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)-برکتی پور (حضرت عباس)- مظفرقربانژاد (ام کلثوم) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیرصفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - امیر صفری ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین )- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (ام کلثوم)- امیر صفری (حضرت عباس ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - محمود معینی ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) -امیر علی حیدری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (حضرت عباس) - امیر علی حیدری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسن)- علاءالدین قاسمی(امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - مظفر قربانژاد (پیامبر) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - گلخطمی(زینب)- امیرصفری(عباس) - جواد مرادی(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - حسن عقیقی ( اسماء )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- امیر صفری (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- مهدی کلانتری (عباس) - بصائری(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

تعزیه امام حسن ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- محسن گیوه کش (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- امیر صفری (عباس) - رضا بصائری(عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

تعزیه امام حسن ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن)- امیر صفری (امام حسین) - گلخطمی ( زینب)- محمد طوطی (عباس) - مسعود صفری ( پیامبر غائب) - مهدی کلانتری (ام کلثوم) - الیا فضلی خانی (عبدالله) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه امام حسن ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکراین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام حسن )- شکرالله جعفری ( امام حسین ) - گلخطمی ( حضرت زینب )- امیر صفری ( حضرت عباس ) - محسن گیوه کش ( پیامبر غائب ) - رسول تقی زاده ( ام کلثوم ) - حسین حدادی ( حضرت قاسم ) مرتضی صفاریان ( معاویه ) - حسن برکتی ( عایشه ) - مسعود حجازی مهر ( اسماء ) - علیرضا سعیدی ( غلام )