نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه تجارت و ازدواج پیامبر ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری ( پیغمبر ) - محمد رضایی ( ابوطالب )- مظفر قربان نژاد ( حمزه ) - محسن گیوه کش ( حضرت عباس )- مسعود صفری ( غلام ورقه )- سید حسن گلختمی ( حضرت خدیجه )- مهدی کلانتری ( غلام خدیجه ) مرتضی صفاریان ( ابوجهل ) - حسن برکتی ( ورقه ) - سید محمدرضا امینی ( همراه ابوجهل ) - علیرضا سعیدی ( عالم نصرانی ) - محمد بخشی نیا ( خریدار )

تعزیه متوکل عباسی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (پیر زن زائر)- محمد رضایی (چاوش) - مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محسن گیوه کش (حضرت عباس) - امیر صفری (زید) - مهدی کلانتری (بهلول) - مسعود صفری (عبدالله) مرتضی صفاریان ( متوکل ملعون ) - حسن برکتی ( وزیر اول ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر دوم ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه پشیمانی یزید ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( پیامبر غائب ) - محمد رضایی ( امام سجاد ) - سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا و حضرت زینب ) - محسن گیوه کش (جبرئیل ) - امیر صفری ( خطیب ) - مسعود صفری ( بشیر ) - مهدی کلانتری ( هنده ) - محمد طوطی (ام لیلا ) - جواد مرادی (حضرت سکینه ) - حسین نوده (حضرت رقیه) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( سنان و غلام ) - محمد بخشی نیا ( خولی ) - علیرضا سعیدی ( ابن سعد )

تعزیه شاهچراغ ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( شاهچراغ ) - امیر صفری (علاءالدین ) - مسعود صفری ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گلختمی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( سردار ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه امام صادق ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - سید حسن گلخطمی (امام کاظم) - محسن گیوه کش (پیامبر) - محمد طوطی( حمیده خاتون) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( پسر وزیر ) - محمد بخشی نیا ( والی مدینه)

تعزیه حضرت زهرا ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- امیر صفری (فضه)- مظفر قربان نژاد (جبرئیل) - سید حسن گلخطمی ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب) - مسعود صفری ( بلال ) حسن برکتی ( عزرائیل ) - مرتضی صفاریان ( شمعون ) - سید محمدرضا امینی و علیرضا سعیدی و محمد بخشی نیا ( مردم مدینه)
   

تعزیه امام کاظم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- جواد مرادی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش ( ابن یقطین) - مهدی کلانتری (حوری) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن یقطین ) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

تعزیه امام علی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری ( قنبر ) - محسن گیوه کش (بی بی)-مهدی کلانتری ( زن آبکش و قطام ) - محمد طوطی ( کنیز)  سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم )- حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام رضا ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- سید حسن گلخطمی (اباصلت)- امیر صفری ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد (کور) - مهدی کلانتری (جبرئیل) سید محمد رضا امینی ( مأمون ) - حسن برکتی ( وزیر مأمون )- مرتضی صفاریان ( نکیرین ) - علیرضا سعیدی ( باغبان و حمید فضول ) - بخشی نیا ( صیاد و عزرائیل )

تعزیه حضرت قاسم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی (حضرت قاسم)- امیر صفری (مادر قاسم)- حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)- مهدی کلانتری ( وهب)- محمد طوطی (عروس) مرتضی صفاریان ( ازرق ) - حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( مبارز وهب )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین ) - مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) - امیر صفری (غلام ترک) - محمد طوطی (امام سجاد) علیرضا سعیدی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( منقذ ) - حسن برکتی ( مبارز جلوگیری ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- مسعود صفری (حضرت عباس)- محسن گیوه کش (خطیب)- مظفر قربان نژاد (هاتف) - جواد مرادی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه طفلان مسلم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین نوده و الیا فضلی خانی (طفلان)- محسن گیوه کش و مسعود صفری (چوپان) - سید حسن گلخطمی (زن حارث)- محمد رضایی (مسلم غائب)- مظفر قربان نژاد (شریح) - مهدی کلانتری (کنیز) حسن برکتی ( حارث ) - سید محمدرضا امینی ( منادی) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( غلام )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مسعود صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محمد رضایی ( هانی)- محسن گیوه کش (شریح ) - سید حسن گلخطمی ( طوعه) - امیر صفری (مختار) - مهدی کلانتری ( قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - علیرضا سعیدی (منادی و دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )