نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - جواد کریمی (عزیز مصر) - مهرداد حجازی مهر (ابن یامین ) - محمود معینی (جبرئیل) - علی قویدل (وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - ابوالفضل منبتکار ( یهودا ) - حسن برکتی ( روئیل ) - سید محمدرضا امینی ( نانوا و تملیخواه ) -  خلیل رضایی ( عرب و کنعانی)

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - رضا مشایخی (عزیز مصر) - مهدی قاسمی (ابن یامین ) محمود معینی (جبرئیل) - سید حسن گلخطمی (وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمدرضا امینی ( روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه ) -  یوسف معصومی ( کنعانی ) - محمد بخشی نیا ( کنعانی )

تعزیه پادشاهی یوسف فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - حسن برکتی پور (ابن یامین ) - محمود معینی (جبرئیل ) - محمد زینعلی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل و نانوا ) - مسعود حجازی مهر( تملیخواه و ساقی )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت یوسف ) - رضا مشایخی ( یعقوب ) - حسن نرگس خانی (عزیز مصر) - امیر صفری (ابن یامین )- اسماعیل احمد پور (جبرئیل ) - محمود معینی ( وزیر عزیز مصر ) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - مسعود حجازی مهر ( تملیخواه و نانوا )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - مظفر قربان نژاد (عزیز مصر) - مهدی کلانتری (ابن یامین )- محسن گیوه کش (جبرئیل ) - گلخطمی ( ساقی عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )

تعزیه پادشاهی یوسف ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت یوسف ) - محمد رضایی ( یعقوب ) - محسن گیوه کش (عزیز مصر) - سید حسن گلخطمی (ابن یامین )- مظفر قربان نژاد (جبرئیل ) - مهدی کلانتری ( وزیر عزیز مصر) مرتضی صفاریان ( شمعون ) - حسن برکتی ( یهودا ) - سید محمد رضا امینی (روئیل ) - علیرضا سعیدی ( تملیخواه و طباخ )