نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) - خلیل رضایی (سلمان ) - حسن گلخطمی (جبرئیل) - حسن برکتی پور (قنبر) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی  ( حارث ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - مظفر قربان نژاد( جبرئیل )  مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث ) - علیرضا سعیدی ( دیده بان