نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( پیامبر ) - محمد رضایی ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر )- رضا مشایخی ( امام علی )- حسن نرگس خانی ( جبرئیل )- امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه زهرا )- حسن برکتی پور ( فقیر و بلال )- محمود معینی ( جابر ) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - مظفر قربان نژاد ( امام علی ) - خلیل رضایی ( سلمان ) - امیر صفری ( جابر ) - خلیل رضایی (سلمان ) - حسن گلخطمی (جبرئیل) - حسن برکتی پور (قنبر) مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - مسعود حجازی مهر ( دیده بان )

تعزیه جنگ خیبر ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( پیامبر ) - امیر صفری ( امام علی ) - محسن گیوه کش ( سلمان ) - مظفر قربان نژاد( جبرئیل )  مرتضی صفاریان ( منجم ) - حسن برکتی ( مرهب ) - سید محمدرضا امینی ( حارث برادر مرهب ) - علیرضا سعیدی ( دیده بان )