نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  ) - علی قویدل ( حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - جواد کریمی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی (علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهرداد حجازی مهر ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) -  محمد رضایی ( بشیر ) - مظفر قربان نژاد ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - محمود معینی ( حضرت زینب ، علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهدی قاسمی ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) -  محمد رضایی ( بشیر ) - خلیل رضایی ( امام سجاد ) - محمود معینی ( جده ) - علاءالدین قاسمی (علی اکبر غائب ) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
امیر سلیمانی مقدم ( فاطمه صغری ) - مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر ) - محمد رضایی ( بشیر ) - محمود معینی ( امام سجاد ) - حسن برکتی پور (جده و علی اکبر غائب ) - حسن نرگس خانی ( حضرت زینب ) - محمد زینلی ( سکینه )

تعزیه فاطمه صغری اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
محمود معینی ( فاطمه صغری )  -  مرتضی صفاریان ( عبدالله جعفر  )  - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب ) -  محمد رضایی ( بشیر ) -  حسن نرگس خانی ( امام سجاد ) - خلیل رضایی ( جده ) - حسن برکتی پور ( علی اکبر غائب )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
سید حسن گلختمی ( فاطمه صغری )- رضا مشایخی ( فقیر اول )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر )- حسن برکتی پور ( امام سجاد) - محمود معین ( جده )- امیر صفری (علی اکبر غائب) - محمد طوطی ( سکینه )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

25,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
مهدی کلانتری ( فاطمه صغری )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- سیدحسن گلخطمی(حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر )- محسن گیوه کش ( امام سجاد) - مظفر قربان نژاد ( جده )- محمود معینی ( پیغمبر )- محمد طوطی (علی اکبر غائب) - محمد صفاریان ( سکینه )

تعزیه فاطمه صغری ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
جواد مرادی ( فاطمه صغری )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - امیر صفری ( امام سجاد) - مظفر قربان نژاد ( اُمّ سلمه )- محمود معینی ( پیغمبر )- مهدی کلانتری (علی اکبر غائب)

تعزیه فاطمه صغری ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان
جواد مرادی ( فاطمه صغری )- مرتضی صفاریان (عبدالله جعفر)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب ) - محمد رضایی ( بشیر ) - امیر صفری ( امام سجاد) - محسن گیوه کش ( اهلبیت ) - محمدرضا حدادی ( اُمّ سلمه )- رسول تقی زاده (علی اکبر غائب)