نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۶۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد و حسین هدایتی (طفلان) - رضا مشایخی (چوپان)- علاءالدین قاسمی(چوپان و مسلم غائب)- علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر(حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد و حسین هدایتی (طفلان) - رضا مشایخی (چوپان)- محمد رضایی (چوپان و مسلم غائب) - علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - یوسف معصومی ( منادی ) - احمد حجازی مهر ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین هدایتی و حیدری (طفلان) - رضا حیدری و محمد رضایی (چوپان) - محمد رضایی (مسلم غائب) - علی قویدل (زن حارث) علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
میلاد هوشمند و صادق مشایخی (طفلان) - رضا مشایخی و عباس جواهری ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث ) حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
صادق و باقر مشایخی (طفلان) - رضا مشایخی و محمد رضایی ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث )- محمود معینی ( کنیز) - خلیل رضایی ( مشکور) - جواد کریمی (شریح) حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی و محمد سعیدی (طفلان)- رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفر قربانژاد (مسلم غائب) - محمود معینی (زن حارث) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمدرضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی و محمد سعیدی (طفلان)- مظفر قربانژاد و بخشعلی ایوبی (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب) - محمود معینی (زن حارث) - خلیل رضایی ( شریح) مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی و محمد سعیدی (طفلان)- رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفرقربانژاد (مسلم غائب)- محمود معینی (زن حارث) اسماعیل محمدی ( حارث ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن زیاد )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) - رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - علاءالدین قاسمی (مسلم غائب) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) - رضا حیدری و مظفر قربان نژاد (چوپان) - علاءالدین قاسمی (مسلم غائب) - محمود معینی (زن حارث) - حسن عقیقی ( کنیز) سید محمدرضا امینی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - یوسف معصومی (غلام)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفر قربانژاد و حسن برکتی پور (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)- محمود معینی (زن حارث) سید محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفر قربانژاد و حسن برکتی پور (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)- محمود معینی (زن حارث) سید محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر سلیمانی مقدم و الیاس مشتاقی (طفلان)- امیر صفری و حسن برکتی پور (چوپان)- محمد رضایی(مسلم غائب)-محمود معینی (زن حارث)- اکبر نوروزی (شریح) - خلیل رضایی ( مشکور) حسن برکتی (حارث) - سید محمدرضا امینی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق ذاکراین مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی(طفلان)- عباس جواهری وحسن برکتی پور(چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)- معینی(زن حارث) مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق ذاکراین مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی(مسلم غائب) حسن برکتی (حارث) - سید محمد رضا امینی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد زینلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی (مسلم غائب) مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)
 

تعزیه طفلان مسلم اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین صفایی و مسعود آقابزرگی (طفلان)- رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - حسن نرگس خانی (مسلم غائب) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان)- حسن نرگس خانی و امیر صفری (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)- سید حسن گلخطمی (زن حارث) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) - رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - حسن نرگس خانی (مسلم غائب) سید محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - علیرضا سعیدی (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مظفر قربانژاد و حسن برکتی پور (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب) حسن برکتی (حارث) - سید محمدرضا امینی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - مظفر قربانژاد (مسلم غائب) سید محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - رضا مشایخی و امیر صفری (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب) مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
میلاد شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - محمد رضایی (چوپان و مسلم غائب)- مظفر قربانژاد (چوپان)- حسن گلختمی (زن حارث) حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) -سید محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکاری (طفلان)- محسن گیوه کش و امیر صفری (چوپان) -سید حسن گلختمی (زن حارث) سید محمدرضا امینی ( حارث ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام ابن زیاد و منادی )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - محسن گیوه کش و امیر صفری ( چوپان ) - سید حسن گلختمی (زن حارث) حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - محمد رضایی و مظفر قربانژاد ( چوپان)- سید حسن گلختمی (زن حارث)- امیر صفری (مشکور) سید محمدرضا امینی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکار ( طفلان مسلم )- محسن گیوه کش و امیر صفری (چوپان)- سید حسن گلختمی (زن حارث)- قربانژاد (شریح) مرتضی صفاریان ( حارث ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( غلام )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی و رضا بصائری ( طفلان )- محمد رضایی و مظفر  قربانژاد ( چوپان ) - سید حسن گلختمی ( زن حارث)- محسن گیوه کش (شریح)- امیر صفری (مسلم غائب) سید محمدرضا امینی ( حارث ) - حسن برکتی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی و رضا بصائری (طفلان)- محسن گیوه کش و سید حسن گلخطمی (چوپان)- مهدی کلانتری (زن حارث)-  مظفر قربانژاد (شریح)- محمود معینی (کنیز) حسن برکتی ( حارث ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
جواد مرادی و رضا بصائری (طفلان)- محمد رضایی و امیر صفری (چوپان) - سید حسن گلخطمی (زن حارث)- مظفر قربانژاد (مسلم غائب)- مسعود صفری (مقاتل) سید محمدرضا امینی ( حارث ) - حسن برکتی ( منادی) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( غلام)
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین نوده و الیا فضلی خانی (طفلان)- محسن گیوه کش و مسعود صفری (چوپان) - سید حسن گلخطمی (زن حارث)- محمد رضایی (مسلم غائب)- مظفر قربان نژاد (شریح) - مهدی کلانتری (کنیز) حسن برکتی ( حارث ) - سید محمدرضا امینی ( منادی) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( غلام )
 

تعزیه طفلان مسلم ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسین محمدی و الیا فضلیخانی (طفلان)- شکرالله جعفری و امیر صفری (چوپان) - سید حسن گلخطمی (زن حارث)- محمد رضایی (مسلم غائب)- محسن گیوه کش (شریح) - رسول تقی زاده (کنیز) سید محمدرضا امینی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر ( غلام ) - علیرضا سعیدی ( منادی )