نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - احمد عزیزی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) - خلیل رضایی ( قاصد ) - علی قویدل ( حضرت معصومه ) مرتضی صفاریان ( قتلق )  - علی محمد حجازی مهر ( سردار جنگی ) - یوسف معصومی ( وزیر )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - جواد کریمی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) -  علی قویدل ( حضرت معصومه ) احمد حجازی مهر ( قتلق ) - حسن برکتی ( غلام ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (شاهچراغ ) - جواد کریمی (علاءالدین) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم) - رضا مشایخی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر) - سید محمدرضا امینی ( غلام )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی ( شاهچراغ ) - محمد رضایی ( علاءالدین ) - محمود معینی (  ابراهیم )- رضا مشایخی ( قاصد ) - سیدحسن گلخطمی (حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی ( غلام )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - عباس جواهری ( علاءالدین ) - حسن برکتی پور( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد )- محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مسعود حجازی مهر ( غلام )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - جواد کریمی ( علاءالدین ) - مهرداد حجازی مهر ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - محمود معینی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( سردار جنگی )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( شاهچراغ ) - مظفر قربان نژاد (علاءالدین ) - حسن برکتی پور ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گل ختمی ( حضرت معصومه ) - محمود معینی ( اهل عزا ) حسن برکتی ( قتلق ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان ( غلام ) - مسعود حجازی مهر ( سردار جنگی ) - یوسف معصومی ( غلام ) - علیرضا سعیدی ( سردار جنگی )

تعزیه شاهچراغ ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( شاهچراغ ) - محسن گیوه کش (علاءالدین ) - امیر صفری ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گلختمی ( حضرت معصومه ) - محمود معینی ( اهل عزا ) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه شاهچراغ ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش ( شاهچراغ ) - امیر صفری (علاءالدین ) - مسعود صفری ( ابراهیم ) - محمد رضایی ( قاصد ) - سید حسن گلختمی ( حضرت معصومه ) حسن برکتی ( قتلق ) - مرتضی صفاریان ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( سردار ) - علیرضا سعیدی ( غلام )