نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۶۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( هانی )- محمود معینی ( طوعه ) علی محمد حجازی مهر ( ابن زیاد )

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-عباس جواهری (شریح)- علی قویدل (طوعه)- حسن و حسین هدایتی (طفلان) علی محمد حجازی مهر (ابن زیاد)- حسن برکتی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۷۵

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم )- رضا مشایخی ( امام حسین )-محمود معینی (طوعه )- علی و محمد سعیدی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد )- سید محمدرضا امینی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و مبارز)
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت مسلم )- رضا مشایخی (امام حسین) - جواد کریمی (شریح)- معینی (طوعه) - برادران سعیدی (طفلان) اسماعیل محمدی (ابن زیاد)- حسن برکتی (منادی و محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (طوعه)- حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - یوسف معصومی (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محمد رضایی (امام حسین)- رضا حیدری (شریح) - علاءالدین قاسمی(هانی) -محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - مرتضی صفاریان (محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (صیاد و دروازه بان) - یوسف معصومی (معقل و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی (هانی) - خلیل رضایی (شریح) -محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت مسلم ) - رضا مشایخی ( امام حسین ) - محمد زینلی و الیاس مشتاقی ( طفلان )- محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان و منادی) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم )- رضا مشایخی (امام حسین) - محمد زینلی و الیاس مشتاقی (طفلان)- معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم )- علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و مسعود آقا بزرگی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۸

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - یوسف معصومی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی (طفلان)- سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (منادی ) - یوسف معصومی (صیاد)
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی (طفلان)- سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم) - محسن گیوه کش (امام حسین) - شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محبی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی (مختار ، طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - حسن گلخطمی (طوعه) - محمد طوطی (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم )- محسن گیوه کش (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - امیر صفری (مختار) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- علاءالدین قاسمی (امام حسین) - محسن گیوه کش (مختار) - مظفر قربانژاد (شریح) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی ( دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - سید حسن گلخطمی (مختار و طوعه)- مهدی کلانتری (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- محسن گیوه کش (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - سید حسن گلخطمی (مختار و طوعه)- محمد طوطی (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - مرتضی صفاریان ( معقل )

تعزیه حضرت مسلم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم )- محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( هانی)- امیر صفری (مختار) - مهدی کلانتری (طوعه) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( محمد اشعث ) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان) - علیرضا سعیدی ( معقل )