نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۶۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( هانی )- محمود معینی ( طوعه ) علی محمد حجازی مهر ( ابن زیاد )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-عباس جواهری (شریح)- علی قویدل (طوعه)- حسن و حسین هدایتی (طفلان) علی محمد حجازی مهر (ابن زیاد)- حسن برکتی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-محمد رضایی ( هانی) - خلیل رضایی (شریح)- علی قویدل (طوعه)- احمد عزیزی (قاصد) - صادق و باقر مشایخی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد)- مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث و دروازه بان و منادی)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)-رضا مشایخی ( هانی) - خلیل رضایی (شریح)- علی قویدل (طوعه)- جواد کریمی (قاصد) - باقر مشایخی (پسر طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد)- احمد حجازی مهر ( صیاد و مبارز ) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث ) - مسعود حجازی مهر ( دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم )- علی قویدل (امام حسین)- محمد رضایی ( هانی) - جواد کریمی (شریح)- محمود معینی (طوعه)- مهرداد حجازی مهر (قاصد) - برادران قاسمی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد)- ابوالفضل منبتکار ( دروازه بان) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - سید محمدرضا امینی ( صیاد و منادی و محمد اشعث )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم ) - رضا مشایخی ( امام حسین )- محمود معینی (طوعه )- علی و محمد سعیدی (طفلان) - جواد کریمی (مختار)- مهرداد حجازی مهر (قاصد) حسن برکتی (ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم )- رضا مشایخی ( امام حسین )-محمود معینی (طوعه )- علی و محمد سعیدی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد )- سید محمدرضا امینی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و مبارز)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت مسلم )- رضا مشایخی (امام حسین) - جواد کریمی (شریح)- معینی (طوعه) - برادران سعیدی (طفلان) اسماعیل محمدی (ابن زیاد)- حسن برکتی (منادی و محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت مسلم) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (طوعه)- حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - یوسف معصومی (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محمد رضایی (امام حسین)- رضا حیدری (شریح) - علاءالدین قاسمی(هانی) -محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - مرتضی صفاریان (محمد اشعث) - سید محمدرضا امینی (صیاد و دروازه بان) - یوسف معصومی (معقل و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)- خلیل رضایی (شریح) - محمد رضایی (هانی) - محمود معینی (طوعه) - حسن برکتی پور (قاصد) - حسن عقیقی( پسر طوعه)- حسین و علی عقیقی(طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - مرتضی صفاریان (معقل)- محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین)- خلیل رضایی (شریح) - محمد رضایی (هانی) - محمود معینی (طوعه) - حسن برکتی پور (قاصد) - حسن عقیقی( پسر طوعه)- حسین و علی عقیقی(طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - مرتضی صفاریان (معقل)- محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی (هانی) - خلیل رضایی (شریح) -محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت مسلم ) - رضا مشایخی ( امام حسین ) - محمد زینلی و الیاس مشتاقی ( طفلان )- محمود معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان و منادی) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم ) - رضا مشایخی ( امام حسین ) - حین برکتی پور ( قاصد و شریح) - محمود معینی (طوعه) امیر سلیمانی مقدم ( پسر هانی) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر ( صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم )- رضا مشایخی (امام حسین) - محمد زینلی و الیاس مشتاقی (طفلان)- معینی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم )- علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و مسعود آقا بزرگی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم)- علی آقا ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - یوسف معصومی (دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان)- سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (منادی ) - یوسف معصومی (صیاد)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی (طفلان)- سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم) - محسن گیوه کش (امام حسین) - شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محبی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی (مختار ، طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - حسن گلخطمی (طوعه) - محمد طوطی (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم )- محسن گیوه کش (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - امیر صفری (مختار) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- علاءالدین قاسمی (امام حسین) - محسن گیوه کش (مختار) - مظفر قربانژاد (شریح) - سید حسن گلخطمی (طوعه) حسن برکتی ( ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی ( دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - سید حسن گلخطمی (مختار و طوعه)- مهدی کلانتری (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )
 

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- محسن گیوه کش (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - سید حسن گلخطمی (مختار و طوعه)- محمد طوطی (قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - مرتضی صفاریان ( معقل )

تعزیه حضرت مسلم ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت مسلم )- محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( هانی)- امیر صفری (مختار) - مهدی کلانتری (طوعه) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( محمد اشعث ) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان) - علیرضا سعیدی ( معقل )

تعزیه حضرت مسلم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مسعود صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محمد رضایی ( هانی)- محسن گیوه کش (شریح ) - سید حسن گلخطمی ( طوعه) - امیر صفری (مختار) - مهدی کلانتری ( قاصد) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - مرتضی صفاریان ( معقل ) - علیرضا سعیدی (منادی و دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت مسلم )- محمد رضایی (امام حسین) - محسن گیوه کش ( هانی)- شکرالله جعفری (شریح ) - سید حسن گلخطمی ( مختار ) - رسول تقی زاده (طوعه) - حسین عقیقی ( پسر طوعه ) - جواد مرادی ( قاصد)- حسین حدادی (پسرهانی) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - مسعود حجازی مهر ( معقل ) - علیرضا سعیدی (منادی و دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )