نمایش دادن همه 28 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۶۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا) - علی آقا ترابی (امام حسین)- علی قویدل (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (شمر و منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی ( شمر ) - احمد حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
احمد عزیزی (حضرت علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر و منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - علاءالدین قاسمی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر(منقذ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) اسماعیل محمدی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۹

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (علی اکبر) - رضا حیدری (غلام ترک) -مظفر قربانژاد (ام لیلا)- محمد رضایی ( امام ) - حسن عقیقی (حضرت زینب) حسن برکتی (منقذ) - مرتضی صفاریان ( حرمله ) - یوسف معصومی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) 

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا)- محمد رضایی( امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین ) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
اسماعیل احمد پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی ( بن سعد )- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی ( منقذ ) - مسعود حجازی مهر (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رسول تقی زاده (حضرت علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی (مبارز و منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر)- سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی( منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) سید محمدرضا امینی ( منقذ ) - حسن برکتی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک) - حیدری (حضرت سکینه) حسن برکتی ( منقذ ) - سید محمدرضا امینی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری ( غلام ترک )- بصائری (سکینه) حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی ( منقذ )- مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- علیرضا سعیدی (مبارز)