نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۶۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا) - علی آقا ترابی (امام حسین)- علی قویدل (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (شمر و منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی ( شمر ) - احمد حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت زینب) علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
احمد عزیزی (حضرت علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر و منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) - میلاد هوشمند ( سکینه) حسن برکتی ( ابن سعد و منقذ) - احمد حجازی مهر ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی (شمر)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - علاءالدین قاسمی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( مبارز ) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت زینب)    صادق و باقر مشایخی ( طفلان زینب) حسن برکتی ( منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر (مبارز) 

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - رضا مشایخی ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر(منقذ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهرداد حجازی مهر (حضرت علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) اسماعیل محمدی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (حضرت علی اکبر) - علاءالدین قاسمی ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسین عقیقی و محمد قاسمی ( طفلان زینب) حسن برکتی ( مبارز و منقذ) - یوسف معصومی ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی (شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی قاسمی (علی اکبر) - رضا حیدری (غلام ترک) -مظفر قربانژاد (ام لیلا)- محمد رضایی ( امام ) - حسن عقیقی (حضرت زینب) حسن برکتی (منقذ) - مرتضی صفاریان ( حرمله ) - یوسف معصومی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) 

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - رضا مشایخی (ام لیلا)- محمد رضایی ( امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - مظفر قربان نژاد ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) -  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین ) - محمود معینی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- رضا مشایخی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
اسماعیل احمد پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- حسن نرگس خانی (حضرت زینب) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سیدحسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی ( منقذ )- سید محمدرضا امینی ( بن سعد )- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی پور (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی ( منقذ ) - مسعود حجازی مهر (ابن سعد)- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی(منقذ)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رسول تقی زاده (حضرت علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) حسن برکتی (مبارز و منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر)- سید حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) حسن برکتی( منقذ )- سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب ) سید محمدرضا امینی ( منقذ ) - حسن برکتی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- امیر صفری (غلام ترک) - حیدری (حضرت سکینه) حسن برکتی ( منقذ ) - سید محمدرضا امینی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی ( ام لیلا ) - محمد رضایی ( امام حسین )- امیر صفری ( غلام ترک ) - بصائری (سکینه) حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی ( منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز) - مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین )- مظفر قربان نژاد (حضرت زینب )- جواد مرادی (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( منقذ )- مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مهدی کلانتری (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین ) - مظفر قربان نژاد (حضرت زینب ) - امیر صفری (غلام ترک) - محمد طوطی (امام سجاد) علیرضا سعیدی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( منقذ ) - حسن برکتی ( مبارز جلوگیری ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رسول تقی زاده (علی اکبر) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی ( امام حسین ) - محمدرضا حدادی (حضرت زینب ) - حسین محمدی و حسین حدادی (طفلان زینب) - ایلیا فضلیخانی (حضرت سکینه) حسن برکتی ( منقذ ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( مبارز طفلان ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )