نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - صادق مشایخی (سکینه) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس) - علی ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - احمد عزیزی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمد هدایتی (سکینه) علی محمد حجازی مهر ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی (شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - خلیل رضایی ( زینب) - جواد کریمی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حکم ابن طفیل )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - محمود معینی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- علیرضا رضایی (قاسم)- مهدی قاسمی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد و حرمله ) - میرزا ابوالفضل منبتکار و سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- باقر خلیلی (شهربانو)- مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس)-محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی(شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- جواد کریمی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسن عقیقی (قاسم)- محمد قاسمی (سکینه) حسن برکتی (شمر و حکم ابن طفیل) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - مظفر قربانژاد (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسین عقیقی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر صفری (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد و حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) - حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام)- حسن نرگس خانی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- مسعود آقا بزرگی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- حسن نرگس خانی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -اسماعیل احمدپور (علی اکبر)-محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- بهزاد جعفری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۸۹

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- حسن برکتی پور (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- صفاریان (سکینه) سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - رسول تقی زاده (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد صفاریان (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل و مبارز ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محبی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- جواد مرادی (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم)- رضا بصائری (سکینه)  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب) - محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم) - رضا بصائری (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)