نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - صادق مشایخی (سکینه) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس) - علی ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - احمد عزیزی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر) - حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمد هدایتی (سکینه) علی محمد حجازی مهر ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی (شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - خلیل رضایی ( زینب) - جواد کریمی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حکم ابن طفیل )

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام حسین) - علی قویدل (زینب) - محمود معینی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- علیرضا رضایی (قاسم)- مهدی قاسمی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد و حرمله ) - میرزا ابوالفضل منبتکار و سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- باقر خلیلی (شهربانو)- مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس)-محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی(شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- محمود معینی (زینب)- جواد کریمی (شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسن عقیقی (قاسم)- محمد قاسمی (سکینه) حسن برکتی (شمر و حکم ابن طفیل) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - مظفر قربانژاد (زینب)- محمود معینی (شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسین عقیقی (قاسم)- میلاد هوشمند (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسین عقیقی (قاسم) - علی عقیقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر صفری (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد و حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) - حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- الیاس مشتاقی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام)- حسن نرگس خانی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام)- محمود معینی (زینب)- خلیل رضایی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم (قاسم)- محمد زینعلی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- مسعود آقا بزرگی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (حضرت عباس)- حسن نرگس خانی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- رضا مشایخی (امام) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -اسماعیل احمدپور (علی اکبر)-محمد زینعلی (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -حسن برکتی پور (علی اکبر)- بهزاد جعفری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- محمد طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن گلخطمی (زینب)- حسن برکتی پور (شهربانو) - امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری (قاسم)- طوطی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- صفاریان (سکینه) سید محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - حسن برکتی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) - رسول تقی زاده (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد صفاریان (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل و مبارز ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (زینب)- محمود معینی (شهربانو) -مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محبی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- جواد مرادی (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم)- رضا بصائری (سکینه)  سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب) - محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم) - رضا بصائری (سکینه)  حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - مهدی کلانتری ( حضرت زینب) - محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم) - حسین نوده (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (حکم ابن طُفیل ) - محمد بخشی نیا ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (حضرت عباس) - محسن گیوه کش (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - جواد مرادی (علی اکبر) - حسین محمدی (قاسم) - ایلیا فضلیخانی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد بارگاه ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حَکَم ) - علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )