نمایش دادن همه 29 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۶۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( جناب حر ) - علی آقا ترابی ( امام حسین )- رضا حیدری ( حضرت عباس )- احمد عزیزی ( جبرئیل ) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری ( جناب حر )- علی آقا ترابی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( حضرت عباس ) - محمد رضایی ( خطیب ) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر)- علی آقا ترابی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس) - احمد عزیزی (خطیب) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت عباس )- صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - احمد حجازی مهر ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - مهدی قاسمی (پسر حر) ابوالفضل منبتکار ( شمر) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی ( امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی قربانژاد ( پسر حر ) اسماعیل محمدی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمود معین ( خطیب ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
استاد رضا حیدری (جناب حر) - رضا مشایخی (امام حسین) - محمد رضایی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن برکتی پور (حضرت عباس) - امیر صفری (هاتف و برادر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس ) - محمد زینلی ( پسر حر ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) 

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- علی نرگس خانی (پسرحر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( جناب حر ) - محمد رضایی ( امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس) - علی نرگس خانی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار سال ۱۳۸۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- سید رسول امینی ( پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس )- محمد رضایی (امام حسین )- امیر صفری (خطیب)- سید حسن گلخطمی (طرماح) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- کلانتری (خطیب)- محبی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- صفری(حضرت عباس)- سید حسن گلخطمی (خطیب)- مسعود صفری (هاتف) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )