نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۶۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( جناب حر ) - علی آقا ترابی ( امام حسین )- رضا حیدری ( حضرت عباس )- احمد عزیزی ( جبرئیل ) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری ( جناب حر )- علی آقا ترابی ( امام حسین ) - رضا حیدری ( حضرت عباس )- محمد رضایی (خطیب) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر)- علی آقا ترابی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس) - احمد عزیزی (خطیب) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - علی آقا ترابی ( امام حسین ) - محمد رضایی ( حضرت عباس )- صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - احمد حجازی مهر ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - مهدی قاسمی (پسر حر) ابوالفضل منبتکار ( شمر) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - باقر خلیلی ( ساربان ) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - صادق مشایخی ( پسر حر ) حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی ( امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی قربانژاد ( پسر حر ) اسماعیل محمدی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمود معین ( خطیب ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
استاد رضا حیدری (جناب حر) - رضا مشایخی (امام حسین) - محمد رضایی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن برکتی پور (حضرت عباس) - امیر صفری (هاتف و برادر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس ) - محمد زینلی ( پسر حر ) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) 

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس ) - محمد زینلی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- علی نرگس خانی (پسرحر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی ( جناب حر ) - محمد رضایی ( امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس) - علی نرگس خانی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر )- مسعود حجازی مهر ( ابن سعد )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس)- سید رسول امینی ( پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر) حسن برکتی (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سیدمحمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس )- محمد رضایی (امام حسین )- امیر صفری (خطیب)- سید حسن گلخطمی (طرماح) مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - سید محمدرضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- کلانتری (خطیب)- محبی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- صفری(حضرت عباس)- سید حسن گلخطمی (خطیب)- مسعود صفری (هاتف) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
امیر صفری (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- مسعود صفری (حضرت عباس)- محسن گیوه کش (خطیب)- مظفر قربان نژاد (هاتف) - جواد مرادی (پسر حر) مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر بن ریاحی ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
شکرالله جعفری (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین )- مسعود صفری (حضرت عباس)- محسن گیوه کش (خطیب)- سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب و ذهیر) - رسول تقی زاده ( قاصد و غلام ) - محمدرضا حدادی ( ساربان و هاتف) - جواد مرادی (پسر حر) حسن برکتی ( ابن زیاد ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )