نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی قویدل (حضرت زینب)- رضا مشایخی ( امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- عباس جواهری (حکیم ) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- رضا مشایخی (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) حسن برکتی ( یزید ملعون )  - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- مهرداد حجازی مهر (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) اسماعیل محمدی ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت زینب)- سید حسن گلختمی (امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( خوش خوان ) - محمد رضایی ( حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ملعون ) - یوسف معصومی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- رضا حیدری (امام سجاد) - محمد قاسمی (حضرت سکینه)- مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - حسین عقیقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۱

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - علی عقیقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمود معینی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - الیاس مشتاقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه) - علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه)- رضا مشایخی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - حسین صفایی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن نرگس خانی (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -  مسعود حجازی مهر ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - رضا مشایخی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - علیرضا سعیدی ( عمر و عاص)

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- محسن گیوه کش (خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- محسن گیوه کش (خطیب و خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- مظفر قربان نژاد (خطیب و خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - محمد بخشی نیا ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- قربان نژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) -- علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- قربان نژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )