نمایش دادن همه 28 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه بازار شام ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی قویدل (حضرت زینب)- رضا مشایخی ( امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- عباس جواهری (حکیم ) مرتضی صفاریان ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی قویدل (حضرت زینب)- جواد کریمی ( امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- رضا مشایخی (حکیم ) - خلیل رضایی (خطیب) - مهرداد حجازی (هنده) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- جواد کریمی ( امام سجاد) - مهدی قاسمی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم ) - خلیل رضایی (خطیب) - مهرداد حجازی (هنده) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- رضا مشایخی (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) حسن برکتی ( یزید ملعون )  - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- مهرداد حجازی مهر (امام سجاد) - میلاد رضایی (حضرت سکینه)- محمد رضایی (حکیم و فرنگی ) اسماعیل محمدی ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (حضرت زینب)- سید حسن گلختمی (امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( خوش خوان ) - محمد رضایی ( حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ملعون ) - یوسف معصومی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- رضا حیدری (امام سجاد) - محمد قاسمی (حضرت سکینه)- مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - حسین عقیقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - علی عقیقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمود معینی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - الیاس مشتاقی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه) - علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی (حضرت سکینه)- رضا مشایخی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - حسین صفایی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن نرگس خانی (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه)- علی آقا ترابی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - مسعود حجازی مهر ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -  مسعود حجازی مهر ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - رضا مشایخی (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( عمروعاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - علیرضا سعیدی ( عمر و عاص)

تعزیه بازار شام ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم ) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- محسن گیوه کش (خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- محسن گیوه کش (خطیب و خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- امیر علی حیدری (حضرت سکینه)- مظفر قربان نژاد (خطیب و خوشخوان) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - محمد بخشی نیا ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- قربان نژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) -- علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- قربان نژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری (سکینه) - جواد مرادی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- قربان نژاد (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- جواد مرادی (سکینه) - حسین نوده (رقیه) سید محمدرضا امینی ( یزید ملعون ) - مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

تعزیه بازار شام ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- شکرالله جعفری (حکیم )- محسن گیوه کش (خطیب)- رسول تقی زاده (هنده) - حسین عقیقی (دایه) - حسین محمدی (سکینه) - ایلیا فضلیخانی (رقیه) حسن برکتی ( یزید ملعون ) - مسعود حجازی مهر ( شمر ملعون ) - علیرضا سعیدی ( عمروعاص )