نمایش دادن همه 26 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- علی قویدل (مسیب) - علاءالدین قاسمی ( فرنگی) - رضا مشایخی (عیسی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی) - رضا مشایخی (عیسی) -حسن عقیقی (کنیز) - -باقر خلیلی ( سلیمان) اسماعیل محمدی ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسین عقیقی ( امام رضا ) - سید حسن گلخطمی ( مسیب ) - علاءالدین قاسمی ( فرنگی ) - محمود معینی ( حوری و عیسی) محمدبخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی ) - یوسف معصومی ( غلام)

تعزیه امام کاظم ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم ) - حسین عقیقی ( امام رضا ) - علاءالدین قاسمی ( مسیب ) - محمد رضایی ( فرنگی ) - رضا مشایخی ( عیسی) - محمود معینی ( حوری ) حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی ) - محمود معینی ( جبرئیل) - خلیل رضایی ( عیسی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسین عقیقی ( امام رضا ) - حسن برکتی پور ( هاتف و مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی ) - رضا مشایخی ( سلیمان) - محمود معینی ( کنیز ) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا ( مرده) - خلیل رضایی ( جوان شامی)

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - محمد زینلی ( امام رضا ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - عباس جواهری ( فرنگی ) - محمود معینی ( حوری) - امیر مقدم ( کنیز)- خلیل رضایی ( عیسی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - امیر مقدم ( امام رضا ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - حسن نرگس خانی ( فرنگی ) - رضا مشایخی ( عیسی ) - محمود معینی ( حوری) - محمد زینلی ( زرجان و کنیز ) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - امیر مقدم ( امام رضا ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - حسن نرگس خانی ( فرنگی ) - رضا مشایخی ( عیسی ) - محمود معینی ( حوری) - محمد زینلی ( زرجان و کنیز ) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )
 

تعزیه امام کاظم اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقابزرگی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب)- برکتی پور (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقا بزرگی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- مهدی کلانتری (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محمد رضایی (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- حسن برکتی پور (امام رضا)- رضا مشایخی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی (وزیر) - سید محمدرضا امینی (ابن شاهک ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی(مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی (وزیر ، ابن شاهک ) - علیرضا سعیدی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی (جوان شامی ) - علیرضا سعیدی (مرده )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - امیر صفری (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ، یقتین )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد صفاریان (امام رضا)- مظفر قربانژاد (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی)- علاءالدین قاسمی (مسیب)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر هارون ) - علیرضا سعیدی ( جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان ۱۳۹۷ خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (ابن یقطین)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن یقطین) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

تعزیه امام کاظم ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - امیر صفری (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (حوری) - مسعود صفری (عیسی) سید محمدرضا امینی ( هارون ) - مرتضی صفاریان ( وزیر هارون ) - محمد بخشی نیا ( غلام هارون ) - علیرضا سعیدی (مرده)

تعزیه امام کاظم ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- جواد مرادی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش ( ابن یقطین) - مهدی کلانتری (حوری) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ابن یقطین ) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

تعزیه امام کاظم ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- حسین حدادی (امام رضا) - امیر صفری (فرنگی)- محسن گیوه کش (مسیب)-  شکرالله جعفری نژاد (عیسی)  - رسول تقی زاده ( حوری ) - حسین عقیقی ( کنبز ) - محمدرضا حدادی ( زرجان ) سید محمدرضا امینی ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - مسعود حجازی مهر ( جوان شامی ) - علیرضا سعیدی ( مُرده )

تعزیه امام موسی بن جعفر علیه السلام حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان خوانسار