نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۷۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مهرداد حجازی مهر (امام رضا)- جواد کریمی (مسیب) - رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی (کنیز) محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور ( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی ) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقابزرگی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب)- برکتی پور (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقا بزرگی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - امیر صفری (فرنگی) حسن برکتی ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (فرنگی) محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- مهدی کلانتری (امام رضا)- رضا مشایخی (عیسی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محمد رضایی (فرنگی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- حسن برکتی پور (امام رضا)- رضا مشایخی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی (وزیر) - سید محمدرضا امینی (ابن شاهک ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی(مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی (وزیر ، ابن شاهک ) - علیرضا سعیدی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - سید حسن گلخطمی (مسیب) - محسن گیوه کش (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی (جوان شامی ) - علیرضا سعیدی (مرده )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - امیر صفری (مسیب) - مظفر قربان نژاد (عیسی) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ، یقتین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد صفاریان (امام رضا)- مظفر قربانژاد (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام کاظم)- امیر علی حیدری (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی)- علاءالدین قاسمی (مسیب)- امیر صفری (خادم) مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (عیسی)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر هارون ) - علیرضا سعیدی ( جوان شامی )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- محسن گیوه کش (ابن یقطین)  مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن یقطین) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

تعزیه امام کاظم قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - امیر صفری (فرنگی)- سید حسن گلخطمی (مسیب)- محسن گیوه کش (حوری) - مسعود صفری (عیسی) سید محمدرضا امینی ( هارون ) - مرتضی صفاریان ( وزیر هارون ) - محمد بخشی نیا ( غلام هارون ) - علیرضا سعیدی (مرده)