نمایش دادن همه 22 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمدرضا امینی (خوارج ) 

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام علی)- رضا مشایخی (بی بی) - علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- حسن عقیقی (امام حسن) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان (قصاب ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - یوسف معصومی ( خوارج) - مهدی قاسمی (قطام)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - حسن عقیقی (امام حسن)-حسن برکتی پور (امام حسین)- محمود معینی (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) 

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) 

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) 

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) 

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- نرگس خانی (حضرت زینب)- برکتی پور(امام حسن)- زینلی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- اسماعیل احمدپور (امام حسن)- محمد زینلی (امام حسین)- امیر صفری (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( کنیز و امام حسن )- بهزاد جعفری ( امام حسین ) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( امام حسین ) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مرتضی صفاریان (خوارج) - یوسف معصومی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( کنیز و امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی (خوارج ) - مسعود حجازی ( صحابه) - علیرضا سعیدی (خوارج) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام حسن )- مهدی کلانتری ( امام حسین ) مسعود حجازی مهر (ابن ملجم)- حسن برکتی (خوارج)- علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( صحابه ) - سید محمدرضا امینی (قصاب)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - مظفر قربانژاد (بی بی)- امیر صفری (کنیز وامام حسن)- محمود معینی (زن آبکش) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه)

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- علاءالدین قاسمی (بی بی)- امیر صفری (امام حسن)- محسن گیوه کش (هاتف و ام کلثوم) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (بی بی و زن آبکش)- امیر صفری (امام حسن)- محمد رضایی ( قنبر )- مهدی کلانتری (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- گیوه کش (بی بی)- امیر صفری (امام حسن)- مظفر قربانژاد ( قنبر )- مهدی کلانتری (کنیز) سید محمدرضا امینی (ابن ملجم )- حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی ( قنبر ) - مظفر قربانژاد (بی بی)- صفری (امام حسن) - مهدی کلانتری (کنیز و ام کلثوم) حسن برکتی (ابن ملجم )- سید محمدرضا امینی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )