نمایش دادن همه 27 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام علی ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- علی قویدل (حضرت زینب)- جواد کریمی ( قنبر ) - خلیل رضایی ( بی بی ) - محمود معینی ( کنیز و زن  همسایه) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( قصاب ) - مرتضی صفاریان (صحابه) - مهدی قاسمی (قطام )

تعزیه امام علی ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام علی)- رضا مشایخی(حضرت زینب) - محمد رضایی ( قنبر) - محمود معینی (کنیز و زن همسایه) - بخشعلی ایوبی ( زن آبکش) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - حسن برکتی (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- رضا مشایخی ( قنبر ) - محمود معینی (حضرت زینب)- جواد کریمی (امام حسن)- حسین هدایتی (امام حسین)- حسن عقیقی (کنیز) - باقر خلیلی ( زن آبکش) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - مهرداد حجازی مهر ( قطام و زن همسایه )

تعزیه امام علی ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمود معینی ( کنیز و زن آبکش) - حسن عقیقی (امام حسن) - مهدی قاسمی (قطام و امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج و صحابه ) - یوسف معصومی ( خوارج و زن همسایه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام علی)- رضا مشایخی (بی بی) - علاءالدین قاسمی (حضرت زینب)- محمد رضایی ( قنبر ) - محمود معینی ( کنیز) - حسن عقیقی (امام حسن) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان (قصاب ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - یوسف معصومی ( خوارج) - مهدی قاسمی (قطام)

تعزیه امام علی ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی ( قنبر ) - محمود معینی ( کنیز) - حسن عقیقی (امام حسن)- حسن برکتی پور (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی) - مظفر قربان نژاد (حضرت زینب)- حسن عقیقی(امام حسن)- حسن برکتی پور ( امام حسین) - خلیل رضایی (بی بی و زن آبکش)- محمود معینی (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - حسین عقیقی ( قطام و زن همسایه )

تعزیه امام علی ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- حسن برکتی پور (حضرت زینب)- امیر سلیمانی مقدم ( امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین)- خلیل رضایی (بی بی و زن آبکش)- محمود معینی (کنیز و زن همسایه) - الیاس مشتاقی ( حضرت عباس) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - امیر سلیمانی مقدم ( قطام )

تعزیه امام علی ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن )- امیر سلیمانی مقدم (امام حسین)- محمود معینی (بی بی و زن آبکش)- محمد زینلی ( کنیز و زن همسایه) - الیاس مشتاقی ( حضرت عباس) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - امیر سلیمانی مقدم ( قطام )

تعزیه امام علی فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن ) - سلیمانی مقدم (امام حسین)- خلیل رضایی (بی بی)- محمود معینی (کنیز و زن آبکش)- زینلی ( زن همسایه) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب) - امیر سلیمانی مقدم ( قطام )

تعزیه امام علی اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- نرگس خانی (حضرت زینب)- برکتی پور(امام حسن)- زینلی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینلی (امام حسین) حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- اسماعیل احمدپور (امام حسن)- محمد زینلی (امام حسین)- امیر صفری (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( کنیز و امام حسن )- بهزاد جعفری ( امام حسین ) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( امام حسین ) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - مرتضی صفاریان (خوارج) - یوسف معصومی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( کنیز و امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی (خوارج ) - مسعود حجازی ( صحابه) - علیرضا سعیدی (خوارج) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام حسن )- مهدی کلانتری ( امام حسین ) مسعود حجازی مهر (ابن ملجم)- حسن برکتی (خوارج)- علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( صحابه ) - سید محمدرضا امینی (قصاب)

تعزیه امام علی ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین ) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - مظفر قربانژاد (بی بی)- امیر صفری (کنیز وامام حسن)- محمود معینی (زن آبکش) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه)

تعزیه امام علی ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- علاءالدین قاسمی (بی بی)- امیر صفری (امام حسن)- محسن گیوه کش (هاتف و ام کلثوم) سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- مظفر قربانژاد (بی بی و زن آبکش)- امیر صفری (امام حسن)- محمد رضایی ( قنبر )- مهدی کلانتری (کنیز) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- گیوه کش (بی بی)- امیر صفری (امام حسن)- مظفر قربانژاد ( قنبر )- مهدی کلانتری (کنیز) سید محمدرضا امینی (ابن ملجم )- حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی ( قنبر ) - مظفر قربانژاد (بی بی)- صفری (امام حسن) - مهدی کلانتری (کنیز و ام کلثوم) حسن برکتی (ابن ملجم )- سید محمدرضا امینی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- امیر صفری ( قنبر ) - محسن گیوه کش (بی بی)-مهدی کلانتری ( زن آبکش و قطام ) - محمد طوطی ( کنیز)  سید محمدرضا امینی ( ابن ملجم )- حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی ( قنبر ) - شکرالله جعفری (بی بی)- امیر صفری ( زن آبکش ) - رسول تقی زاده ( امام حسن ) - حسین عقیقی ( امام حسین ) - جواد مرادی ( قطام و زن همسایه ) - محمدرضا حدادی ( کنیز و هاتف) حسن برکتی ( ابن ملجم ) - سید محمدرضا امینی (خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (صحابه) - مرتضی صفاریان ( قصاب )