نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام صادق ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام صادق)- علاءالدین قاسمی (امام کاظم)- رضا مشایخی (پیامبر)-حسین عقیقی (دخترامام)- مظفر قربانژاد (مردم مدینه) مرتضی صفاریان (والی مدینه)- حسن برکتی (منصور)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- یوسف معصومی (غلام منصور)- محمد بخشی نیا (محمد بن ربیع)

تعزیه امام صادق ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق)- رضا مشایخی (پیامبر)  - حسن برکتی پور (امام کاظم)- حسن عقیقی (ابن وهب) - محمد رضایی (ملک هاتف) - محمود معینی (مادر امام و برادر شیعه) - حسین عقیقی ( دختر امام) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابوحنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی (محمد بن ربیع و غلام منصور )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
عباس جواهری (امام صادق)- رضا مشایخی (امام کاظم)- امیرسلیمانی مقدم (دخترامام )- محمود معینی (فضل ابن حسن) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی(منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی (ربیع وزیر) - مسعود حجازی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم)- محمد زینلی (دختر امام)- محمد رضایی (هاتف)- محمود معینی (برادر شیعه) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی (غلام منصور و پسر ربیع )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام صادق)- اسماعیل احمد پور (امام کاظم)- سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمد زینلی ( دختر امام ) مرتضی صفاریان (والی مدینه و ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور دوانیقی) - سید محمدرضا امینی ( ربیع ) - مسعود حجازی مهر (غلام منصور )

تعزیه امام صادق ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق)- حسن برکتی پور (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( زن امام ) - محمود معین (برادر موافق) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه)- حسن برکتی (منصور )- سید محمدرضا امینی (ربیع)- مسعود حجازی (غلام منصور)- یوسف معصومی (والی مدینه)

تعزیه امام صادق ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام صادق) - مهدی کلانتری (امام کاظم) - محمود معینی ( برادر موافق ) - خلیل رضایی ( برادرمخالف ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه) - حسن برکتی (منصور )- سید محمدرضا امینی ( ربیع )- مسعود حجازی (غلام منصور)- علیرضا سعیدی (والی مدینه)

تعزیه امام صادق ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - رسول تقی زاده (امام کاظم) - حسن عقیقی ( برادر موافق ) - محمود معینی ( برادرمخالف ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - سید حسن گلخطمی ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( هاتف) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - امیر صفری (امام کاظم) - مهدی کلانتری ( حمیده خاتون) - محسن گیوه کش ( پیامبر ) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( غلام منصور )

تعزیه امام صادق ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام صادق) - سید حسن گلخطمی (امام کاظم) - محسن گیوه کش (پیامبر) - محمد طوطی( حمیده خاتون) مرتضی صفاریان ( ابو حنیفه ) - حسن برکتی ( منصور ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر ) - علیرضا سعیدی ( پسر وزیر ) - محمد بخشی نیا ( والی مدینه)

تعزیه امام جعفر صادق علیه السلام حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان خوانسار