نمایش دادن همه 28 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام رضا ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام رضا) - علیرضا رضایی (امام تقی) - عباس جواهری (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- خلیل رضایی (نابینا) - احمد عزیزی ( جبرئیل) مرتضی صفاریان (مأمون)- حسن برکتی (وزیر)- علی محمد حجازی مهر (باغبان و پیرزن)- سید محمدرضا امینی (نکیرین)- حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام رضا)- میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- عباس جواهری (جبرئیل)- خلیل رضایی (نابینا)- احمد عزیزی (نکیرین) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر و عزرائیل)- محمد بخشی نیا (صیاد)- مرتضی صفاریان (باغبان و پیرزن)- حسین هدایتی (شاگرد باغبان و عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- علیرضا رضایی (امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل)- خلیل رضایی (نابینا) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی مهر (نکیرین)- محمود معینی (پیرزن)- حسین هدایتی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا) - مهرداد حجازی مهر (امام تقی و جبرئیل) - جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- باقر خلیلی (نابینا) حسن برکتی (مأمون) - سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) - محمود معینی (باغبان و پیرزن) - باقر خلیلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- حسین عقیقی (امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهدی قاسمی (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا حیدری (امام رضا)- حسین عقیقی (امام تقی)- علاءالدین قاسمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مظفر قربان نژاد (صیاد) - خلیل رضایی ( نابینا) - حسن عقیقی ( جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - یوسف معصومی (نکیرین و حمید فضول و عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- حسین عقیقی (امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر (صیاد ، فضول ، نکیرین)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) -  محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) - امیر سلیمانی مقدم (امام تقی)- برکتی پور (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- خلیل رضایی (نابینا) حسن برکتی (مأمون) - سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر ( صیاد و نکیرین) - محمود معینی (پیرزن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام رضا) - امیر سلیمانی مقدم (امام تقی)- برکتی پور (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- محمود معینی (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سید محمدرضا امینی (وزیر) - مرتضی صفاریان (نکیرین و باغبان) - مسعود حجازی مهر ( عزرائیل و حمید فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد) 

تعزیه امام رضا فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام تقی)- برکتی پور (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد زینعلی (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- گلختمی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی (عزرائیل و فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی(امام رضا)- حسین صفایی(امام تقی)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان و نکیرین)- مسعود حجازی (عزرائیل و فضول)- بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- امیر صفری(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (نکیرین) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام تقی)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- محمود معینی (پیرزن)- یوسف معصومی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)- محمد طوطی (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- قربان نژاد(سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد و فضول)- یوسف معصومی(نکیرین)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد طوطی (امام تقی)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- قربان نژاد(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد وفضول)- معصومی(نکیرین)- سعیدی(عزرائیل)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)- محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- امیر صفری (سلمانی)- محسن گیوه کش(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی (صیاد و فضول) - علیرضا سعیدی (عزرائیل)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (کور) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- محمد حسین محبی(امام جواد) - گیوه کش (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)-محبی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (امام رضا)-فلاحتکار (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- گیوه کش (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) سید محمدرضا امینی (مأمون)- حسن برکتی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- امیر صفری ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام رضا)- رضا بصائری (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- حسن عقیقی ( کور و پیرزن ) سید محمد رضا امینی (مأمون)- حسن برکتی (وزیر) - مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

20,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- سید حسن گلخطمی (اباصلت)- امیر صفری ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد (کور) - مهدی کلانتری (جبرئیل) سید محمد رضا امینی ( مأمون ) - حسن برکتی ( وزیر مأمون )- مرتضی صفاریان ( نکیرین ) - علیرضا سعیدی ( باغبان و حمید فضول ) - بخشی نیا ( صیاد و عزرائیل )

تعزیه امام رضا ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
شکرالله جعفری (امام رضا)- ایلیا فضلیخانی (امام جواد)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی( سلمانی)- رسول تقی زاده ( نابینا ) - حسین عقیقی (جبرئیل) حسن برکتی ( مأمون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر مأمون )- مرتضی صفاریان ( عزرائیل ) - علیرضا سعیدی ( باغبان و حمید فضول ) - مسعود حجازی مهر ( صیاد و نکرین)