نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی (سلمانی)- مهرداد حجازی مهر (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام رضا)- علیرضا رضایی (امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- حسین عقیقی (امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- مهدی قاسمی (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- حسین عقیقی (امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر (صیاد ، فضول ، نکیرین)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) -  محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- امیر مقدم (امام تقی)- برکتی پور (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد زینعلی (امام جواد)- محمود معینی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- گلختمی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی (عزرائیل و فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی(امام رضا)- حسین صفایی(امام تقی)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان و نکیرین)- مسعود حجازی (عزرائیل و فضول)- بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)-سیدحسن گلخطمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- امیر صفری(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (نکیرین) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام تقی)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- محمود معینی (پیرزن)- یوسف معصومی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)- محمد طوطی (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- قربان نژاد(سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد و فضول)- یوسف معصومی(نکیرین)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام رضا)- محمد طوطی (امام تقی)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- قربان نژاد(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر (صیاد وفضول)- معصومی(نکیرین)- سعیدی(عزرائیل)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام رضا)-محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- امیر صفری (سلمانی)- محسن گیوه کش(جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی (صیاد و فضول) - علیرضا سعیدی (عزرائیل)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربانژاد (امام رضا)-محمد طوطی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (کور) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- محمد حسین محبی(امام جواد) - گیوه کش (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)-محبی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) حسن برکتی (مأمون)- سیدمحمدرضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۵

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علاءالدین قاسمی (امام رضا)-فلاحتکار (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- گیوه کش (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل) سید محمدرضا امینی (مأمون)- حسن برکتی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- امیر صفری ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۷

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد ( کور) حسن برکتی (مأمون)- سید محمدرضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا قودجان خوانسار ۱۳۹۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
سید حسن گلخطمی (امام رضا)- رضا بصائری (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- محمد رضایی ( سلمانی)- حسن عقیقی ( کور و پیرزن ) سیدمحمد رضا امینی (مأمون)- حسن برکتی  (وزیر)- مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)