نمایش دادن همه 26 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری (قیس ) -خلیل رضایی (وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) - خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - علی قویدل (شهربانو) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۵

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - جواد کریمی (قیس هندی) - حسن عقیقی (وزیر قیس) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی (شمر) - اسماعیل محمدی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری (قیس ) -خلیل رضایی (وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۷۹

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) - علاءالدین قاسمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- رضا حیدری (قیس) - حسن عقیقی(وزیر قیس)- حسین عقیقی (سکینه)- مظفر قربانژاد(فضه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان خوانسار سال ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)-مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- خلیل رضایی(قیس)- حسن عقیقی (وزیر قیس) - حسن برکتی پور (امام سجاد و فاطمه صغری)- حسین عقیقی (جده و رقیه) - علی عقیقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس هندی)- برکتی پور(وزیر)- امیر مقدم (فاطمه صغری) -بخشی نیا(عرب) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۳

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- عباس جواهری (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - امیر مقدم (فاطمه صغری)- مشتاقی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) - حسن برکتی پور (قیس و امام سجاد) - مسعود حجازی مهر (وزیر قیس) - امیر مقدم (فاطمه صغری) - الیاس مشتاقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله و مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۵ فروردین

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی (سلطان قیس)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - زینعلی(فاطمه صغری)- مشتاقی(جده) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۵ اسفند

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی(فاطمه صغری)- الیاس مشتاقی (جده) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۶

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام حسین) -سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی (سلطان قیس) - امیر صفری (وزیر قیس،امام سجاد)- محمد طوطی(سکینه وعبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۷

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس) اسماعیل احمدپور (وزیر قیس،امام سجاد)-  محمد طوطی (سکینه،عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) -سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - خلیل رضایی - (زعفر جنی) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۸۹

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی پور(امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۰

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه) - امیر صفری (امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی (سکینه) - طوطی(عبدالله) سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی مهر (حرمله)- یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (جبزئیل)- مظفر قربانژاد (درویش ، زعفرجنی)- محمد طوطی (سکینه)- شیخ حسینی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۲

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمودمعینی (شهربانو)- مظفرقربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- محبی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (مبارز ، حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز و محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۳

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)-محمود معینی(فضه وشهربانو)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- امیرعلی حیدری(عبدالله) حسن برکتی (شمر و محمد اشعث کندی) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)-  علیرضا سعیدی (مبارز ،حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)  

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۴

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد حسین محبی (رقیه)- امیر علی حیدری (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۵

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- علاءالدین قاسمی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- حیدری (سکینه)- فلاحتکار (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) - علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۶

10,000 تومان15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- حسن عقیقی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- رضا بصائری (سکینه)- جواد مرادی (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - محمد بخشی نیا (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۷

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد و حسن عقیقی (قیس و وزیر)- محمود معینی (فضه و شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (سکینه)- رضا بصائری (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین قودجان خوانسار ۱۳۹۸

15,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل)- مهدی کلانتری (فضه و امام سجاد) - مظفر قربانژاد و مسعود صفری (قیس و وزیر)- حسن عقیقی (شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (عبدالله)- رضا بصائری (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - حسن برکتی و محمد بخشی نیا ( مبارز )- علیرضا سعیدی (حرمله )