نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام حسین ۱۳۷۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش)- خلیل رضایی (قیس ) - مهرداد حجازی مهر (وزیر قیس)- علی قویدل (عرب اول و شهربانو) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- احمد حجازی مهر ( حرمله ) - یوسف معصومی (مبارز)
   

تعزیه امام حسین ۱۳۷۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری (قیس ) -خلیل رضایی (وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت زینب) - محمد رضایی (درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) - خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) علی محمد حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا مشایخی (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - علی قویدل (شهربانو) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - علاءالدین قاسمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی و عرب) - جواد کریمی (وزیر قیس) - مهرداد حجازی مهر (امام سجاد) حسن برکتی (شمر) - ابوالفضل منبتکار (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی (وزیر قیس) - صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش تصویر و کابلی) - جواد کریمی(قیس هندی) - حسن عقیقی (وزیر قیس) - صادق مشایخی (سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حرمله)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - جواد کریمی (قیس هندی) - حسن عقیقی (وزیر قیس) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی (شمر) - اسماعیل محمدی (ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (عرب و درویش و جبرئیل)- خلیل رضایی (قیس ) - حسن عقیقی (وزیر قیس)- سید حسن گلخطمی (امام سجاد) حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله)

تعزیه امام حسین ۱۳۷۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) - علاءالدین قاسمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- رضا حیدری (قیس) - حسن عقیقی(وزیر قیس)- حسین عقیقی (سکینه)- مظفر قربانژاد(فضه) حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا مشایخی(حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- خلیل رضایی (عرب) -حسن عقیقی (قیس)- حسن برکتی پور (وزیر قیس) - حسین عقیقی (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتلگاه ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد اول ) - مسعود حجازی مهر ( اشعث کندی و حرمله )

تعزیه امام حسین ۱۳۸۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)-مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- خلیل رضایی(قیس)- حسن عقیقی (وزیر قیس) - حسن برکتی پور (امام سجاد و فاطمه صغری)- حسین عقیقی (جده و رقیه) - علی عقیقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث )

تعزیه امام حسین ۱۳۸۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- محمود معینی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس هندی)- برکتی پور(وزیر)- امیر مقدم (فاطمه صغری) -بخشی نیا(عرب) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- عباس جواهری (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - امیر مقدم (فاطمه صغری)- مشتاقی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- حسن نرگس خانی(حضرت زینب) - حسن برکتی پور (قیس و امام سجاد) - مسعود حجازی مهر (وزیر قیس) - امیر مقدم (فاطمه صغری) - الیاس مشتاقی (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله و مبارز )

تعزیه امام حسین فروردین ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- حسن نرگس خانی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی (سلطان قیس)- حسن برکتی پور (وزیر قیس و امام سجاد) - امیر سلیمانی مقدم (فاطمه صغری) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (حرمله)

تعزیه امام حسین اسفند ۱۳۸۵ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینلی(فاطمه صغری)- الیاس مشتاقی (جده) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (حرمله)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۶ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن نرگس خانی (امام حسین) -سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی (سلطان قیس) - امیر صفری (وزیر قیس،امام سجاد)- محمد طوطی(سکینه وعبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۷ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی (جبرئیل و درویش) - حسن نرگس خانی(سلطان قیس) اسماعیل احمدپور (وزیر قیس،امام سجاد)-  محمد طوطی (سکینه،عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۸ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی(امام حسین) -سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - خلیل رضایی - (زعفر جنی) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۸۹ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی پور(امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۹۰ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی (حضرت زینب) - محمود معینی (فضه) - امیر صفری (امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی (سکینه) - طوطی(عبدالله) سید محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی مهر (حرمله)- یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه امام حسین ۱۳۹۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (شهربانو) - امیر صفری (جبزئیل)- مظفر قربانژاد (درویش ، زعفرجنی)- محمد طوطی (سکینه)- شیخ حسینی(عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین ۱۳۹۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمدرضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمودمعینی (شهربانو)- مظفرقربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- محبی (عبدالله) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (مبارز ، حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز و محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین ۱۳۹۳ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)-محمود معینی(فضه وشهربانو)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد صفاریان (رقیه)- امیرعلی حیدری(عبدالله) حسن برکتی (شمر و محمد اشعث کندی) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)-  علیرضا سعیدی (مبارز ،حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز)  

تعزیه امام حسین ۱۳۹۴ قودجان خوانسار

30,000 تومان50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - محسن گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- محمد حسین محبی (رقیه)- امیر علی حیدری (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )
 

تعزیه امام حسین ۱۳۹۵ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- علاءالدین قاسمی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- حیدری (سکینه)- فلاحتکار (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) - علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین ۱۳۹۶ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- حسن عقیقی (قیس)- محمود معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- رضا بصائری (سکینه)- جواد مرادی (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - محمد بخشی نیا (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین ۱۳۹۷ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی (جبرئیل) - محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد و حسن عقیقی (قیس و وزیر)- محمود معینی (فضه و شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (سکینه)- رضا بصائری (عبدالله) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین ۱۳۹۸ قودجان خوانسار

50,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل)- مهدی کلانتری (فضه و امام سجاد) - مظفر قربانژاد و مسعود صفری (قیس و وزیر)- حسن عقیقی (شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (عبدالله)- رضا بصائری (سکینه) سید محمدرضا امینی ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - حسن برکتی و محمد بخشی نیا ( مبارز )- علیرضا سعیدی (حرمله )

تعزیه امام حسین ۱۴۰۱ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل)- مهدی کلانتری (فضه و حضرت زهرا) - امیر صفری و مسعود صفری (قیس و وزیر)- محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش)- الیا فضلی خانی (عبدالله)- حسین نوده (سکینه) حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) - علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین ۱۴۰۲ قودجان خوانسار

30,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
حسن گیوه کش (امام حسین)- سید حسن گلخطمی (حضرت زینب و حضرت زهرا )- محمد رضایی (درویش کابلی) - امیر صفری (جبرئیل)- رسول تقی زاده (فضه و زعفر ) - شکرالله جعفری و حسین عقیقی (قیس و وزیر)- جواد مرادی (امام سجاد) - حسین محمدی (عبدالله) سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حسن برکتی ( ابن سعد اول ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد خنجر ) - علیرضا سعیدی ( اشعث کندی ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله )