نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۰

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی (امام محمد باقر)- حسن برکتی پور ( امام صادق )- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مظفر قربان نژاد ( امام زین العابدین ) - حسین عقیقی ( زینب دختر امام باقر ) حسن برکتی ( هشام ملعون )  - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - مرتضی صفاریان ( والی مدینه ) - مسعود حجازی ( اهل مدائن )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۱

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
محمد رضایی ( امام محمد باقر )- حسن برکتی پور ( امام صادق)- رضا مشایخی ( پیر نصاری ، سنگ)- خلیل رضایی ( زید )- محمود معینی ( برادر ، درخت)- حسین عقیقی ( دختر امام) مرتضی صفاریان ( هشام ) - سید محمدرضا امینی ( غلام هشام ) - حسن برکتی ( والی مدینه ) - مسعود حجازی ( اهل مدائن )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۴

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی  حسن برکتی ( هشام ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هشام ) - سید محمدرضا امینی ( والی مدینه )

تعزیه امام باقر قودجان خوانسار ۱۳۸۸

10,000 تومان
ذاکرین موافق خوان ذاکرین مخالف خوان
رضا مشایخی ( امام محمد باقر )- امیر صفری ( امام جعفر صادق) - سیدحسن گلخطمی ( زید )- محمود معینی (برادر زید )- مرتضی صفاریان (پیر ترسا ) - حسن برکتی پور (قیس ) حسن برکتی ( هشام ) - مسعود حجازی مهر ( غلام هشام ) - سید محمدرضا امینی ( والی مدینه )