شماره حساب بانک ملی  ۰۱۰۷۲۲۲۵۹۶۰۰۹

شماره کارت ۱۹۴۰-۲۱۱۱-۹۹۷۴-۶۰۳۷

شعبه خوانسار به نام علی خسروی

 

شماره حساب بانک ملت  ۲۹۹۴۹۷۳۳۱

شماره کارت ۳۹۶۴-۹۴۲۵-۳۳۷۴-۶۱۰۴

شعبه خوانسار به نام علی خسروی