فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
علی قویدل (حضرت زینب)-مرحوم رضا مشایخی( امام سجاد) - میلاد رضایی(حضرت سکینه)- عباس جواهری (حکیم )
مرتضی صفاریان ( یزید ملعون )  - حاج حسن برکتی ( شمر ملعون )  -  سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)-مرحوم رضا مشایخی(امام سجاد) - میلاد رضایی(حضرت سکینه)- محمد رضایی(حکیم و فرنگی )
حسن برکتی ( یزید ملعون )  -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -  سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)-مهرداد حجازی مهر(امام سجاد) - میلاد رضایی(حضرت سکینه)- محمد رضایی(حکیم و فرنگی )
اسماعیل محمدی ( یزید ملعون ) - حسن برکتی ( شمر ملعون )  -  سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)- حسن گلختمی(امام سجاد) - علاءالدین قاسمی ( خوش خوان ) - محمد رضایی ( حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  سید محمد رضا امینی ( شمر ملعون )  -  یوسف معصومی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت زینب)- رضا حیدری (امام سجاد) - محمد قاسمی (حضرت سکینه)- مظفر قربان نژاد (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - حسین عقیقی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - علی عقیقی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمود معین (حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - الیاس مشتاقی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
عباس جواهری(حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینعلی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینعلی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور (امام سجاد) - محمد زینعلی (حضرت سکینه)- مرحوم رضا مشایخی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -  مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - حسین صفایی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی(حضرت زینب)- حسن نرگس خانی (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه)- مرحوم علی آقا ترابی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور(امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    مسعود حجازی مهر ( عمر و عاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی (حضرت زینب) - امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مرحوم رضا مشایخی (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    سید محمد رضا امینی ( عمر و عاص ) - یوسف معصومی (غلام یزید)

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    علیرضا سعیدی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گل ختمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد) - محمد طوطی (حضرت سکینه) - مظفر قربان نژاد (حکیم )
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    علیرضا سعیدی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سیدحسن گلختمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- امیرعلی حیدری(حضرت سکینه)- گیوه کش(خوشخوان)
حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    علیرضا سعیدی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سیدحسن گلختمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- امیرعلی حیدری(حضرت سکینه)- گیوه کش(خطیب و خوشخوان)
حاج حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    علیرضا سعیدی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سیدحسن گلختمی (حضرت زینب)- امیر صفری (امام سجاد)- امیرعلی حیدری(حضرت سکینه)- قربان نژاد (خطیب و خوشخوان)
حاج حسن برکتی ( یزید ملعون ) -  مرتضی صفاریان ( شمر ملعون )  -    محمد بخشی نیا ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
گلختمی (حضرت زینب)- صفری (امام سجاد)- قربانژاد (حکیم )- گیوه کش (خطیب)- رضا بصائری(سکینه) - جواد مرادی (رقیه)
حاج حسن برکتی ( یزید ملعون ) - حاج مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) -    علیرضا سعیدی ( عمر و عاص )

تعزیه بازار شام (وفات حضرت رقیه) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
گلختمی (حضرت زینب)- صفری (امام سجاد)- گیوه کش (حکیم )-مظفر قربانژاد (خطیب)- رضا بصائری(سکینه) - جواد مرادی (رقیه)
حاج حسن برکتی ( یزید ملعون ) - حاج مرتضی صفاریان ( شمر ملعون ) -    علیرضا سعیدی ( عمروعاص )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com