فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام رضا (ع) قودجان

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی(سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(امام رضا)- علیرضا رضایی(امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-حسین عقیقی(امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- مهدی قاسمی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد(امام رضا)-حسین عقیقی(امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر (صیاد ، فضول ، نکیرین)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-امیر مقدم(امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-امیر مقدم (امام تقی)- برکتی پور(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینعلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد زینعلی (امام جواد)-محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- گلختمی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی (عزرائیل و فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
نرگس خانی(امام رضا)-حسین صفایی(امام تقی)-سیدحسن گل ختمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان و نکیرین)- مسعود حجازی (عزرائیل و فضول)- بخشی نیا(صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)-سیدحسن گل ختمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- امیرصفری(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (نکیرین) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینعلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفرقربان نژاد (امام رضا)-محمد طوطی(امام تقی)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- محمود معینی (پیرزن)- یوسف معصومی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- سیدحسن گل ختمی (اباصلت)- قربان نژاد(سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی(عزرائیل وفضول)- یوسف معصومی(نکیرین)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام تقی)- سیدحسن گل ختمی (اباصلت)-محمد رضایی(سلمانی)- قربان نژاد(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر(صیاد وفضول)-معصومی(نکیرین)-سعیدی(عزرائیل)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- گل ختمی (اباصلت)- امیر صفری(سلمانی)- محسن گیوه کش(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی (صیاد وفضول) - علیرضا سعیدی (عزرائیل)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- گل ختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (کور)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- محمد حسین محبی(امام جواد) - گیوه کش (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- صفری (جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام رضا)-محبی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی (امام رضا)-فلاحتکار (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- گیوه کش (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل)
سید محمدرضا امینی(مأمون)- حاج حسن برکتی (وزیر)- حاج مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- حاج محمد رضایی ( سلمانی)- امیر صفری ( کور)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- حاج مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- حاج محمد رضایی ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد ( کور)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- حاج مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com