فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت طفلان مسلم (ع) قودجان

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۶۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد وحسین هدایتی(طفلان) - مرحوم رضامشایخی(چوپان)- علاءالدین قاسمی(چوپان ومسلم غائب)-علی قویدل(زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - یوسف معصومی(منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد وحسین هدایتی(طفلان) - مرحوم رضامشایخی(چوپان)- محمدرضایی(چوپان ومسلم غائب)-علی قویدل(زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - یوسف معصومی ( منادی ) - احمد حجازی مهر ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین هدایتی و حیدری (طفلان) - رضا حیدری و محمد رضایی (چوپان)- محمدرضایی (مسلم غائب)- علی قویدل (زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) -  حسن برکتی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
میلاد هوشمند و صادق مشایخی (طفلان) - مرحوم رضامشایخی و عباس جواهری ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث )
حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علی و محمد سعیدی(طفلان)- مرحوم مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفرقربانژاد(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - محمد رضا امینی(منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علی و محمد سعیدی(طفلان)- مرحوم مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفرقربانژاد(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
اسماعیل محمدی ( حارث ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - علاءالدین قاسمی (مسلم غائب)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - محمدرضا امینی(غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفرقربانژاد وحسن برکتی پور (چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
سید محمدرضا امینی(حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفرقربانژاد وحسن برکتی پور (چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
سید محمدرضا امینی(حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمدزینعلی و الیاس مشتاقی(طفلان)- عباس جواهری وحسن برکتی پور(چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)- معینی(زن حارث)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی(مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - سید محمد رضا امینی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی(مسلم غائب)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی و مسعود آقابزرگی(طفلان)- مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - حسن نرگس خانی(مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی ومحمد طوطی(طفلان)- حسن نرگس خانی و امیرصفری (چوپان)- رضایی(مسلم غائب)- گلخطمی (زن حارث)
حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) - مرحوم  رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- حسن نرگس خانی (مسلم غائب)
محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - علیرضا سعیدی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مظفر قربانژاد و حسن برکتی پور(چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - محمدرضا امینی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفر قربانژاد (مسلم غائب)
محمد رضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و امیر صفری (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
میلاد شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - محمد رضایی(چوپان و مسلم غائب)- مظفر قربانژاد(چوپان)- حسن گلختمی(زن حارث)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) -محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکاری (طفلان)- محسن گیوه کش و امیر صفری (چوپان) -حسن گلختمی (زن حارث)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حسن برکتی  ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام ابن زیاد و منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - محسن گیوه کش و امیر صفری ( چوپان ) - گلختمی (زن حارث)
حاج حسن برکتی ( حارث ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - رضایی و قربانژاد ( چوپان)- گلختمی (زن حارث)- امیر صفری (مشکور)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکار ( طفلان مسلم )- گیوه کش و صفری (چوپان)- گلختمی(زن حارث)- قربانژاد (شریح)
حاج مرتضی صفاریان ( حارث ) - حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی و رضا بصائری ( طفلان )- رضایی و قربانژاد ( چوپان ) - گلختمی ( زن حارث)- گیوه کش (شریح)- صفری (مسلم غائب)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حاج حسن برکتی ( غلام ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی و رضا بصائری (طفلان)-محسن گیوه کش و گلخطمی (چوپان)- کلانتری (زن حارث)- قربانژاد(شریح)- معینی (کنیز)
حاج حسن برکتی ( حارث ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی و رضا بصائری (طفلان)- رضایی و صفری(چوپان) - گلخطمی(زن حارث)- قربانژاد(مسلم غائب)- مسعود صفری(مقاتل)
سید محمدرضا امینی ( حارث ) - حاج حسن برکتی ( منادی) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( غلام)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com