فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع) قودجان

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۶۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی (امام حسین) - حاج محمد رضایی(هانی)- محمود معینی(طوعه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( ابن زیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رضا حیدری(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی (امام حسین)-عباس جواهری (شریح)-علی قویدل (طوعه)-برادران هدایتی(طفلان)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (ابن زیاد)- حسن برکتی(دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) -محمدرضا امینی(صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-محمود معینی (طوعه)-علی و محمد سعیدی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد)- محمد رضا امینی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) -مسعود حجازی مهر(صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت مسلم)- مرحوم مشایخی (امام حسین) - جواد کریمی (شریح)- معینی (طوعه)- برادران سعیدی(طفلان)
اسماعیل محمدی (ابن زیاد)- حسن برکتی (منادی و محمد اشعث) - محمدرضا امینی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر( مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت مسلم)- محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی(طوعه)- حسین عقیقی و محمد قاسمی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(محمد اشعث) - یوسف معصومی(صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محمد رضایی(امام حسین)- رضاحیدری (شریح) - علاءالدین قاسمی(هانی) - معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - مرتضی صفاریان(محمد اشعث) - محمدرضا امینی(صیاد و دروازه بان) - یوسف معصومی(معقل و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی(امام حسین) - محمدرضایی(هانی) - خلیل رضایی(شریح) -معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
عباس جواهری(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) -محمد زینلی والیاس مشتاقی(طفلان)- معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان و منادی) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) -محمد زینلی والیاس مشتاقی(طفلان)- معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و مسعود آقا بزرگی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - علیرضا سعیدی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - یوسف معصومی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی(طفلان)-گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(دروازه بان و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(منادی ) - یوسف معصومی (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی(طفلان)-گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محسن گیوه کش (امام حسین) - شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محبی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی (مختار ، طوعه)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد(امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - گلخطمی (طوعه)- طوطی (قاصد)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
قربان نژاد (حضرت مسلم )- گیوه کش (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - امیر صفری (مختار) - گلخطمی (طوعه)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- علاءالدین قاسمی(امام حسین) - گیوه کش(مختار) -مظفر قربانژاد (شریح) - گلخطمی (طوعه)
حاج حسن برکتی ( ابن زیاد)- سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی ( دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - گلخطمی (مختار و طوعه)- کلانتری (قاصد)
حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- گیوه کش (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - گلخطمی (مختار و طوعه)- طوطی (قاصد) حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - حاج مرتضی صفاریان ( معقل )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد(حضرت مسلم )- محمد رضایی (امام حسین) - گلخطمی ( هانی)- امیر صفری(مختار) - کلانتری (طوعه) حاج مرتضی صفاریان( ابن زیاد ) - حاج حسن برکتی( محمد اشعث ) - سید محمدرضا امینی (دروازه بان) - علیرضا سعیدی ( معقل )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com