فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) قودجان

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۶۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - (علی قویدل(مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب)  مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - مرحوم احمدرضا حجازی (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - (علی قویدل(مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب) مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - مرحوم احمدرضا حجازی (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - خلیل رضایی (مادر قاسم) -  علی قویدل( ام لیلا )-  عباس جواهری(حضرت زینب )
مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی( ام لیلا )-  جواد کریمی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- احمد حجازی مهر (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
سید حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - مظفر قربانژاد( ام لیلا )-  باقر خلیلی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - مسعود حجازی مهر و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی قاسمی (قاسم) -رضا حیدری (امام)- علاءالدین قاسمی (مادر قاسم) - قربانژاد(ام لیلا)-مرحوم مشایخی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - آقا کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - حسن برکتی پور (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری ، مهدی کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری ( حضرت قاسم ) - مرحوم رضا مشایخی ( ام لیلا ) - اکبر نوروزی (مادر قاسم) - محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - سید محمود مرتجی و علی هوشیاری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (مادر قاسم) - عباس جواهری (ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجازی ، سعیدی ، مرتجی و هوشیاری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
بهزاد جعفری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجازی ، معصومی ، مرتجی و کثیری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) - مسعود حجازی ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) - مسعود حجازی ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) -  علیرضا سعیدی ، مرتجی و مهدی کثیری(فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)-حسن برکتی(شمر)-محمدرضا امینی(ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز و پسر ازرق) - مهدی کثیری(پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی( شمر)حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - گیوه کش ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- قربانژاد (حضرت زینب)-عقیقی (مادر وهب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی( شمر)حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی(حضرت قاسم)- گیوه کش(مادر قاسم)- گلخطمی (ام لیلا)- علاءالدین قاسمی(حضرت زینب)-معینی(مادر وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمد رضا امینی ( ابن سعد )  -  حاج حسن برکتی ( شمر ) علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - حاج حسن برکتی ( شمر)علیرضا سعیدی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- کلانتری (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق )- حاج حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- سید محمدرضا امینی ( سردار )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی(حضرت قاسم)- کلانتری(مادر قاسم)- گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش(حضرت زینب)- صفری( وهب)-قربانژاد (مادر)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- حاج حسن برکتی( مبارز وهب)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com