فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) قودجان

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- مهرداد حجازی(حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد سعیدی (امام حسین)-علیرضا رضایی(امام حسن)- مظفر قربانژاد(جبرئیل)- مرتضی صفاریان(شمعون)- محمدرضا امینی و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) و غصب فدک قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(حضرت زهرا)-رضا حیدری(امام علی)-محمد قاسمی (زینب)- قربانژاد (فضه)- معینی(باغبان)- خلیل رضایی(سلمان)
مرتضی صفاریان (عزرائیل) - حسن برکتی (عثمان) - سید محمدرضا امینی(عمر) - یوسف معصومی (غلام)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم علی آقا ترابی(امام علی)- حسین عقیقی(حضرت زینب)- مظفر قربانژاد(فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- حسن برکتی پور(جبرئیل)- مرتضی صفاریان(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل) -محمدرضا امینی و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- حسین عقیقی(حضرت زینب)- مظفر قربانژاد(فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل) -مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیر مقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن برکتی پور(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل)- مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیرمقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن نرگس خانی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیرمقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن نرگس خانی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی(امام علی)- الیاس مشتاقی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- علی نرگس خانی (امام حسن) - مسعود آقابزرگی(امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- صفاریان و حجازی مهر (مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- سید حسن گلختمی (فضه)- مسعود آقا بزرگی (امام حسن) - حسین صفایی(امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- امیر صفری(بلال و زن شمعون) - محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- سید رسول امینی (امام حسن)-حسین صفایی(امام حسین)- معینی (جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- اسماعیل احمدپور(بلال)-محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- بهزاد جعفری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- برکتی پور(بلال)-محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین
سید حسن گل ختمی(حضرت زهرا)- محمد رضایی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- محمود معینی(بلال)-مرتضی صفاریان(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گل ختمی(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری (زن شمعون)- برکتی پور(بلال)- مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- سیدحسن گل ختمی(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- محسن گیوه کش(جبرئیل)-امیرصفری(زن شمعون)- معینی (بلال)- مرتضی صفاریان(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین
حاج محمد رضایی(حضرت زهرا)- قربانژاد(امام علی)- محمد صفاریان (حضرت زینب)- گلختمی(فضه)- محمد طوطی (امام حسن)- محمد حسین محبی (امام حسین)- محسن گیوه کش(کور)-امیرصفری(جبرئیل) - رسول تقی زاده (زن شمعون)-مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین
حسن گلخطمی(حضرت زهرا)- حاج محمد رضایی(امام علی)- امیر علی حیدری (زینب)- امیر صفری(فضه)- محمد صفاریان(امام حسن) - محمد حسین محبی (امام حسین)- حسن عقیقی (کور)- قربان نژاد(جبرئیل) - کلانتری (زن شمعون)-مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا)- محسن گیوه کش(امام علی)-حسن گلخطمی(فضه)- امیر صفری (نابینا)- امیر علی حیدری (زینب) - قربان نژاد(جبرئیل)- کلانتری (زن شمعون)- مرتضی صفاریان (شمعون)- محمد صفاریان(امام حسن) - محمد حسین محبی (امام حسین)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا)- علاءالدین قاسمی(امام علی)- سید حسن گلخطمی(فضه)- مظفر قربان نژاد (نابینا)- فلاحتکار (زینب) - امیر صفری (جبرئیل)- طوطی (زن شمعون)- محمدرضا امینی(شمعون)- امیرعلی حیدری(امام حسن)- حاج حسن برکتی (عزرائیل)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- حاج محمد رضایی (امام علی)- امیر صفری (فضه)- محسن گیوه کش (نابینا)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) - جواد مرادی (حضرت زینب)- محمد صفاریان (زن شمعون)- محمدرضا امینی(شمعون)- محبی (امام حسن)- حاج مرتضی صفاریان (عزرائیل)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - مظفر قربان نژاد ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب)- مرتضی صفاریان (شمعون)- محمد صفاریان (زن شمعون)- معین ( بلال )- حاج حسن برکتی (عزرائیل)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com