فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) قودجان

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۶۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (علی اکبر) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین)- علی قویدل (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (شمر و منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی ( شمر ) - احمد حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
احمد عزیزی (حضرت علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر و منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - علاءالدین قاسمی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( مبارز ) - محمد رضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) - مرحوم رضا مشایخی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر(منقذ) - محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(حضرت علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
اسماعیل محمدی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی قاسمی(علی اکبر) - رضا حیدری(غلام ترک) -مظفر قربانژاد (ام لیلا)- محمد رضایی( امام ) - حسن عقیقی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( حرمله ) -  یوسف معصومی ( ابن سعد ) - محمد رضا امینی (شمر) 

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور(علی اکبر) -مرحوم رضا مشایخی(ام لیلا)- محمد رضایی( امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین ) - محمود معینی (حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
اسماعیل احمد پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(منقذ)- مسعود حجازی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان(سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان(سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رسول تقی زاده (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(مبارز و منقذ )- محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر)- گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- صفری (غلام ترک)- قربانژاد (حضرت زینب) حاج حسن برکتی( منقذ )- محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان(ابن سعد)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  حاج محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
محمدرضا امینی ( منقذ ) - حاج حسن برکتی( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق

ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) - حاج محمد رضایی( امام حسین )- صفری (غلام ترک) - حیدری(حضرت سکینه) 

حاج حسن برکتی ( منقذ ) - محمدرضا امینی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- بخشی نیا (مبارز) 

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- قربانژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه)
محمدرضا امینی ( شمر) - حاج حسن برکتی( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- صفری ( غلام ترک )- بصائری (سکینه)
حاج حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- قربان نژاد (حضرت زینب )- مرادی(سکینه)
سید محمدرضا امینی ( شمر) - حاج حسن برکتی ( منقذ )- حاج مرتضی صفاریان ( ابن سعد )- علیرضا سعیدی (مبارز)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com