فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) قودجان

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین) - علی قویدل(زینب) - مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) - حسین هدایتی(حضرت قاسم) - صادق مشایخی(سکینه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس) - مرحوم علی ترابی(امام حسین) - علی قویدل(زینب) - احمد عزیزی(شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر) - حسین هدایتی(حضرت قاسم) - محمد هدایتی(سکینه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر( شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم ترابی(امام حسین) - علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی(شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم ترابی(امام حسین) - خلیل رضایی ( زینب) - جواد کریمی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- صادق مشایخی(سکینه)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حکم ابن طفیل )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - علی قویدل (زینب) - معین (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- علیرضا رضایی(قاسم)- مهدی قاسمی(سکینه)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد و حرمله ) - میرزا ابوالفضل منبتکار و سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- باقر خلیلی(شهربانو)- مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو)- مهرداد حجازی(علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- جواد کریمی(شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
اسماعیل محمدی(شمر) - حسن برکتی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسن عقیقی (قاسم)- محمد قاسمی (سکینه)
حسن برکتی(شمر و حکم ابن طفیل) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مرحوم مشایخی(امام)- مظفر قربانژاد (زینب)-محمود معینی(شهربانو)- مهدی قاسمی(علی اکبر)- حسین عقیقی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی(زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - حسین عقیقی(قاسم) - علی عقیقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - حسین عقیقی(قاسم) - علی عقیقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر صفری(قاسم)- الیاس مشتاقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد و حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
عباس جواهری(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- الیاس مشتاقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام)- حسن نرگس خانی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- محمد زینعلی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- محمد زینعلی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- محمد زینعلی(قاسم)- مسعود آقا بزرگی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس)- حسن نرگس خانی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- محمد زینعلی(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -اسماعیل احمدپور(علی اکبر)-محمد زینعلی(قاسم)-محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- بهزاد جعفری(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- حسن برکتی پور(شهربانو) - امیر صفری(علی اکبر)- مهدی کلانتری(قاسم)- طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- صفاریان(سکینه)
محمد رضا امینی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) - رسول تقی زاده (علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- محمدصفاریان (سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم ابن طفیل و مبارز ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- محبی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - محمد رضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه)
حاج حسن برکتی( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) 
حاج حسن برکتی( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- جواد مرادی (سکینه) 
حاج حسن برکتی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم)- رضا بصائری (سکینه) 
سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حاج حسن برکتی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی (امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب) - محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم) - رضا بصائری (سکینه) 
حاج حسن برکتی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - سید محمدرضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com