فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۶۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین)- رضا حیدری (حضرت عباس)- احمد عزیزی (جبرئیل)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
  عباس جواهری(جناب حر)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت عباس) - محمد رضایی (خطیب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حسن برکتی ( ابن سعد )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس) - احمد عزیزی (خطیب)
حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( ابن سعد )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)- محمد رضایی(حضرت عباس)-صادق مشایخی(پسرحر)
حسن برکتی( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - احمد حجازی مهر (ابن سعد) - محمدرضا امینی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین)- علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - مهدی قاسمی (پسرحر)
ابوالفضل منبتکار ( شمر) - حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - صادق مشایخی (پسرحر)
حسن برکتی( شمر) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی(ابن سعد) -

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی (حضرت عباس) - علی قربانژاد (پسرحر)
اسماعیل محمدی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی (شمر) - حسن برکتی (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمود معین ( خطیب )
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رضا حیدری (جناب حر) - مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - محمد رضایی (حضرت عباس) - حسین عقیقی(پسرحر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - حسین عقیقی (پسرحر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(جناب حر) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن برکتی پور (حضرت عباس) - امیر صفری (هاتف و برادر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - عباس جواهری (حضرت عباس ) - محمد زینعلی ( پسر حر )
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - محمدرضا امینی ( شمر) 

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی (حضرت عباس ) - محمد زینعلی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمد رضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - حسن نرگس خانی (حضرت عباس ) - محمد زینعلی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حسن برکتی (ابن سعد) - سید محمد رضا امینی ( شمر) - مسعود حجازی مهر (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)-علی نرگس خانی(پسرحر)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس) - علی نرگس خانی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) -حسن نرگس خانی(حضرت عباس)- سید رسول امینی(پسرحر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) -مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر)
حسن برکتی(ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - یوسف معصومی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - مرحوم رضا مشایخی (حضرت عباس)- محمد طوطی (پسر حر)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (شمر) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (شمر)- مسعود حجازی مهر (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی)

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
  محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
  مظفر قربان نژاد (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - محسن گیوه کش (حضرت عباس )- محمد طوطی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی ( شمر) - حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (جناب حر) - محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد(خطیب)- طوطی (پسر حر)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - حاج حسن برکتی ( شمر) - محمد رضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق

ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - علاءالدین قاسمی (حضرت عباس )- محمد رضایی (امام حسین )- امیر صفری(خطیب)- گلخطمی(طرماح)
مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی ( شمر) - حاج حسن برکتی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی (خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (جناب حر) - حاج محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- قربانژاد (خطیب)- طوطی (پسر حر)
 حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - حاج حسن برکتی ( شمر ) - سید محمد رضا امینی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (جناب حر) - حاج محمد رضایی (امام حسین ) - امیر صفری (حضرت عباس )- کلانتری (خطیب)- محبی (پسر حر)
 حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حاج حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

تعزیه حر ابن یزید ریاحی (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (جناب حر) - حاج محمد رضایی (امام حسین )- صفری(حضرت عباس)- گلخطمی(خطیب)- مسعود صفری (هاتف)
 حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حاج حسن برکتی ( ابن سعد ) - علیرضا سعیدی ( خولی )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com