فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام علی (ع) قودجان

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینعلی (امام حسین)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رضا حیدری(امام علی)-مرحوم رضا مشایخی (بی بی) - علاءالدین قاسمی(زینب)- حسن عقیقی (امام حسن)
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان (قصاب ) - محمد رضا امینی ( خوارج ) - یوسف معصومی( خوارج) - مهدی قاسمی(قطام)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - حسن عقیقی(امام حسن)-برکتی پور(امام حسین)- معین(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- نرگس خانی(حضرت زینب)- برکتی پور(امام حسن)- زینعلی(امام حسین)- گلختمی(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینعلی (امام حسین)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- اسماعیل احمدپور (امام حسن)- زینعلی (امام حسین)- امیر صفری(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( کنیز و امام حسن )- بهزاد جعفری ( امام حسین )
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن )- امیر صفری( امام حسین )
حسن برکتی ( ابن ملجم )  - محمد رضا امینی ( خوارج ) - مرتضی صفاریان(خوارج) - یوسف معصومی( خوارج) - مسعود حجازی (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( کنیز و امام حسین )
سید محمد رضا امینی( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - مسعود حجازی ( صحابه) - علیرضا سعیدی (خوارج) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (امام حسن )- مهدی کلانتری ( امام حسین )
مسعود حجازی مهر(ابن ملجم)- حسن برکتی (خوارج)- علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( صحابه ) - سید محمد رضا امینی (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین )
سید محمد رضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین )
سید محمد رضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)-  گل خطمی(حضرت زینب) - قربانژاد(بی بی)- صفری (کنیز وامام حسن)- معینی (زن آبکش)
حاج حسن برکتی ( ابن ملجم ) - محمد ضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
قربانژاد (امام علی)- گلخطمی (حضرت زینب)- علاءالدین قاسمی (بی بی)- صفری (امام حسن)- گیوه کش(هاتف و ام کلثوم)
محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حاج حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
گیوه کش (امام علی)- گلخطمی(حضرت زینب)- قربانژاد (بی بی و زن آبکش)- صفری (امام حسن)- رضایی( قنبر )- کلانتری (کنیز)
حاج حسن برکتی ( ابن ملجم ) - محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی (امام علی)- گلخطمی(حضرت زینب)- گیوه کش (بی بی)- صفری (امام حسن)- قربانژاد ( قنبر )- کلانتری (کنیز)
سید محمدرضا امینی (ابن ملجم )- حاج حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com