فروشگاه طنین تعزیه قودجان : کامل ترین فروشگاه اینترنتی خرید مراسم و نسخ تعزیه قودجان خوانسار اصفهان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان  ۹۹ - ۱۳۹۹ تعزیه قودجان - مرحوم رضا مشایخی - محمد رضایی - امیر صفری - مسعود صفری - اسماعیل محمدی - علی محمد حجازی مهر - مرتضی صفاریان - ابوالفضل منبتکار - عباس صالحی - رضا ورسی - حسن برکتی پور - گلخطمی - تقی زاده - کلانتری - امینی - برکتی

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان در قالب ۷۰ عنوان تعزیه اجرا شده

تعزیه شهادت امام حسین (ع) قودجان

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)- رضا حیدری(حضرت زینب) - محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) -مرحوم خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)-مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی(وزیر قیس) - علی قویدل(شهربانو)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی(وزیر قیس) - صادق مشایخی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - جواد کریمی(قیس هندی) - حسن عقیقی(وزیر قیس) - محمود معینی(فضه)
حسن برکتی(شمر) - اسماعیل محمدی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - علاءالدین قاسمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش)- رضا حیدری(قیس) - حسن عقیقی(وزیر قیس)- حسین عقیقی(سکینه)-قربانژاد(فضه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس)- حسن عقیقی (وزیر قیس) - برکتی پور(امام سجاد و فاطمه صغری)- حسین عقیقی(جده و رقیه) -علی عقیقی (عبدالله)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - سید محمد رضا امینی ( محمد اشعث )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-محمود معینی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس هندی)- برکتی پور(وزیر)- امیر مقدم (فاطمه صغری) -بخشی نیا(عرب)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-عباس جواهری(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- برکتی پور (امام سجاد) - امیر مقدم (فاطمه صغری)- مشتاقی(عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن نرگس خانی(حضرت زینب) - حسن برکتی پور (قیس و امام سجاد) - مسعود حجازی (وزیر قیس) - امیر مقدم (فاطمه صغری) - الیاس مشتاقی (عبدالله)
حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد) - محمد رضا امینی ( حرمله و مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن گلخطمی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) -نرگس خانی(سلطان قیس)- برکتی پور(امام سجاد) - زینعلی(فاطمه صغری)- مشتاقی(جده)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(امام حسین) -حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) -خلیل رضایی(سلطان قیس) - امیرصفری(وزیر قیس،امام سجاد)- محمد طوطی(سکینه وعبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - محمد رضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - نرگس خانی(سلطان قیس) اسماعیل احمدپور(وزیر قیس،امام سجاد)-طوطی(سکینه،عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمد رضا امینی(محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) -حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- برکتی پور(امام سجاد) - خلیل رضایی - (زعفر جنی) - شیخ حسینی(سکینه) - محمد طوطی(عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(محمد اشعث) - یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) - حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی پور(امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - سید محمد رضا امینی(مبارز) - یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) - حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) - امیر صفری(امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی(سکینه) - طوطی(عبدالله)
محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان(ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی(حرمله)- یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(شهربانو) - امیر صفری(جبزئیل)- مظفر قربانژاد (درویش ، زعفرجنی)- طوطی(سکینه)- شیخ حسینی(عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- معینی (شهربانو)- مظفرقربانژاد (درویش)- محمد صفاریان(رقیه)- محبی(عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (مبارز ، حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز و محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)عینی(فضه وشهربانو)-قربانژاد (درویش)- محمد صفاریان(رقیه)-امیرعلی حیدری(عبدالله)
حاج حسن برکتی (شمر و محمد اشعث کندی) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد)-  علیرضا سعیدی (مبارز ،حرمله) -محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- معینی (فضه)- قربانژاد (درویش)- محمد حسین محبی (رقیه)- حیدری (عبدالله)
سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حاج محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- علاءالدین قاسمی (قیس)- معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- حیدری (سکینه)- فلاحتکار (عبدالله)
حاج حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حاج محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- حسن عقیقی (قیس)- معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- رضا بصائری (سکینه)- جواد مرادی (عبدالله)
سید محمدرضا امینی( شمر ) - حاج محمد بخشی نیا (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)-حاج محمد رضایی (جبرئیل) - محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد و حسن عقیقی (قیس و وزیر)- معینی (فضه و شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (سکینه)- رضا بصائری (عبدالله) حاج حسن برکتی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)-حاج محمد رضایی(جبرئیل)- مهدی کلانتری(فضه و امام سجاد) - مظفر قربانژاد و مسعود صفری (قیس و وزیر)- عقیقی (شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (عبدالله)- رضا بصائری (سکینه) محمدرضا امینی ( شمر) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - حاج حسن برکتی و حاج محمد بخشی نیا ( مبارز )- علیرضا سعیدی (حرمله )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com