فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

۸۰ مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس (ع)

سال

مکان

ذاکرین موافق

ذاکرین مخالف

موزیک

تعداد

۱۳۶۸ خلچان تفرش مرحوم احمد بلبل (حضرت عباس ) - رضا حیدری ( امام حسین ) اسماعیل محمدی (شمر)
عباس حیدری ۳حلقه
۱۳۷۰ دستگرد قداده اصفهان عباس جواهری(عباس)-رضا حیدری(امام حسین)-علاءالدین قاسمی(زینب)-مهدی قاسمی(سکینه) مرحوم حجازی مهر(شمر)- اسماعیل محمدی( ابن سعد و حکم) عباس صالحی ۲حلقه
۱۳۷۳ زرجه بستان قزوین مرحوم احمد بلبل (حضرت عباس) -شیر محمد سبزعلی (امام حسین) - سید جواد حسینی (زینب) اسماعیل محمدی (شمر) استاد محمد بخشی نیا 
۳حلقه
۱۳۷۴ خلچان تفرش علاءالدین قاسمی(حضرت عباس ) -رضا حیدری ( امام حسین )- احمد عزیزی ( علی اکبر) اسماعیل محمدی (شمر)   ۲حلقه
۱۳۷۴ زرنجان گلپایگان علاءالدین قاسمی(عباس)-محمدرضایی(امام )-رضا حیدری(زینب)- فرج الهی(علی اکبر)
اسماعیل محمدی(شمر)- برکتی (ابن سعدوحکم)-مینایی(حرمله) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۷۷ میانده  تفرش رضا حیدری(حضرت عباس)- ابوالفضل صابری(علی اکبر)-تکاپو(امام حسین)-حیدری( زینب) اسماعیل محمدی (شمر )- مرتضی صفاریان (ابن سعد) عباس حیدری ۳حلقه
۱۳۸۲ جلنگدار قزوین مرحوم مشایخی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام)-باقر خلیلی(زینب)-حسین عقیقی(قاسم) اسماعیل محمدی (شمر )- حسن برکتی (ابن سعد) عباس صالحی ۳حلقه
۱۳۸۶ چشمه ایهای تهران ابوالفضل صابری(حضرت عباس)-سید حسن گلخطمی(امام حسین)-حمزه کاظمی(زینب)- قاسم تسبیحی(علی اکبر)-زارع نژاد (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر)-حسن برکتی(ابن سعد) سعید نبئی-عباس لنکرانی ۴حلقه
۱۳۸۷ زرین شهر اصفهان رضا مشایخی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- حسن گلخطمی(زینب)-حمید نصوحیان(علی اکبر)-محمد طوطی (سکینه) اسماعیل محمدی (شمر)- منبتکار (ابن سعد و حرمله)-حسن برکتی (حکم) عباس صالحی-حمید گرگانی ۳حلقه
۱۳۹۰ خلچان تفرش علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- رضا حیدری (امام )-حمزه کاظمی(زینب)-کلانتری(علی اکبر)- محبی(سکینه) داوود آبایی( شمر)- منبتکار(ابن سعد) 
عباس صالحی-سیدجوادحسینی ۳حلقه
۱۳۹۰ خمینی شهر اصفهان حسن نرگس خانی(حضرت عباس ) - محمد رضایی (امام )-حسن گلخطمی (زینب)- برکتی پور(علی اکبر) - محمد طوطی (سکینه) اسماعیل محمدی ( شمر)- منبتکار (ابن سعد)  - داوود آبایی (حکم) 
عباس صالحی-عباس لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۰ شینقر قزوین مرحوم مشایخی(عباس)- خلیل رضایی(امام)- گلخطمی(زینب)- صفری(علی اکبر)- طوطی( قاسم)-مهلاء مشایخی(سکینه)
سید محمد رضا امینی( شمر)- علی صابونی(ابن سعد و حکم) معنوی زاده -اسماعیل حسنی ۳حلقه
۱۳۹۱ شینقر قزوین امیر صفری (حضرت عباس)- حاج محمد رضایی (امام حسین )-محمد طوطی( علی اکبر) - رضا واحدی ( حضرت زینب) مسعود حجازی مهر ( شمر و حکم )-  علیرضا سعیدی ( ابن سعد )  آرش نیک خوه-فرهاد قربانی فرد ۱DVD
۱۳۹۱ ورس قزوین(چهلم مشایخی) امیر صفری (حضرت عباس)-  نرگس خانی  (امام -  گلخطمی (زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - عباس حیدری( حضرت قاسم ) اسماعیل محمدی ( شمر)- حسن برکتی (ابن سعد)- ابوالفضل منبتکار (حکم) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۴حلقه
۱۳۹۱ ورس قزوین امیر صفری(حضرت عباس)- مرحوم مشایخی(امام حسین)- گلخطمی(زینب) - اسماعیل احمدپور(علی اکبر) - مهلاء مشایخی( سکینه ) اسماعیل محمدی (شمر)- برکتی (ابن سعد و حکم)- حجت آقایی (حرمله) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۱ افوشه نطنز اصفهان عقیل افتاده (حضرت عباس)- رضا حیدری (امام )-گلخطمی ( زینب) -    برکتی پور(علی اکبر)  - علیرضا رفیعی (سکینه) منبتکار( شمر)- حسن برکتی (ابن سعد) - یوسف معصومی (حکم) مختار احمدی- حمیدرضا محمدزاده ۱DVD
۱۳۹۱ جوی آباد اصفهان عباس جواهری (حضرت عباس)- رضا حیدری (امام حسین )-محمد طوطی  ( علی اکبر) اسماعیل محمدی ( شمر ) -  حسن برکتی ( ابن سعد  و حکم )
عباس صالحی  ۴حلقه
۱۳۹۲ جوی آباد اصفهان حسن نرگس خانی(حضرت عباس)-  جواد جوادی (امام حسین )-حسن برکتی پور (زینب و علی اکبر) رسول خدابخش (شمر)- عزت اله اصغرنژاد (ابن سعد)- علی عکاف(حکم) عباس صالحی-عباس لنکرانی ۳حلقه
۱۳۹۲ زواره اصفهان حسین طاهری(حضرت  عباس)-  محمد رضایی ( امام حسین)-سید حسن گلختمی ( زینب) - علی کارخیران(علی اکبر)
منبتکار (شمر) - یوسف معصومی(حکم)- قربانعلی کارخیران (ابن سعد) نوراله سروانی - اصغرغلامی ۳حلقه
۱۳۹۳ اردکان یزد
ابوالفضل صابری (عباس)- مهدی صیادی (امام)-حمزه کاظمی ( زینب) -سجاد محمد زاده(علی اکبر) -ابوالفضل دهستانی(سکینه) مجتبی حسن بیگی (شمر) - یحیی گل وردی( ابن سعد)
عباس صالحی- جابر قاسمی ۱DVD
۱۳۹۳ باقرآباد هرند اصفهان حسن برکتی پور (عباس)- محمد رضایی(امام)-مرشد اسماعیل عارفیان ( زینب) -رسول تقی زاده(علی اکبر) -محمد میرآبادی(قاسم)-غزل زارعی(سکینه)  حاج حسن برکتی(شمر) - حسین ملا حسینی( ابن سعد) - مهدی زارع (حکم بن طفیل)
عباس صالحی - عباس لنکرانی ۱DVD
 ۱۳۹۳ جوی آباد اصفهان  حسن نرگس خانی (عباس)- حاج محمد رضایی (امام حسین)- سید حسن گلختمی ( زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - رسول تقی زاده (قاسم)- محمد تقی میرآبادی(سکینه) رسول خدابخش(شمر) -منبتکار(ابن سعد)- علی عکاف( حکم)- ملاحسینی (مبارز)  صالحی- معنوی زاده-محمدزاده  ۱DVD
۱۳۹۳  کرکوند اصفهان عباس جواهری (عباس)- رضا حیدری ( امام)- جواد جوادی ( زینب) -محمد جواهری(علی اکبر) - سالار شفیعی(سکینه)  اسماعیل محمدی (شمر و حکم ) -ملاحسینی(ابن سعد)- ملایری( حرمله)   ماشاله احمدی-عباس رفیعی ۱DVD
 ۱۳۹۳  کرمجگان قم  حاج محمد رضایی  (عباس)-سید حسن گلخطمی ( امام )- حمزه کاظمی( زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر) حسن برکتی (شمر) - منبتکار (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر(حکم)  عباس صالحی - محمدزاده  ۱DVD
 ۱۳۹۳  زرین شهر اصفهان امیر صفری( عباس) -  محمد رضایی(امام) - گلخطمی ( زینب) - حسن برکتی پور( علی اکبر ) - علیرضا رفیعی( قاسم و سکینه)    حاج حسن برکتی ( شمر )-منبتکار (ابن سعد)-ملاحسینی(حکم)- سیف اللهی (حرمله)  عباس صالحی-عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۴  کرمجگان قم امیر صفری (عباس)-حاج محمد رضایی ( امام)- سید حسن  گلخطمی ( زینب) - حسن برکتی پور (علی اکبر)  حاج حسن برکتی (شمر) - منبتکار (ابن سعد)- علی عکاف (حکم)-مهدی زارع(حرمله)  عباس صالحی-عباس لنکرانی  ۱DVD
۱۳۹۴  خمینی شهر اصفهان امیر صفری (عباس)- طاهری (امام)-گلخطمی ( زینب) -  برکتی پور (علی اکبر)- تقی زاده ( قاسم)-مهدی خسروی (سکینه)  اسماعیل محمدی(شمر) -جواد بدیعی( ابن سعد)-علی معینی(حکم)- بخشی نیا (حرمله)  معنوی زاده-سیدجواد حسینی  ۱DVD
۱۳۹۴ نوش آباد کاشان
امیر صفری( عباس) - حاج محمدرضایی( امام) - حسن گلخطمی( زینب) - حسن برکتی پور( علی اکبر) - ابوالفضل گرامی ( قاسم) - مهدیه شعبانی( سکینه)
سیدمحمدرضا امینی ( شمر و حکم) - امیر حسین ملکی( ابن سعد)
عباس صالحی - عباس لنکرانی
۱DVD
۱۳۹۴ ورس قزوین  مسعود صفری ( حضرت عباس)  - حمزه کاظمی ( حضرت زینب ) - مهدی کلانتری ( حضرت علی اکبر) اسماعیل محمدی ( شمر ) - محمد بخشی نیا ( ابن سعد )    ۱DVD
۱۳۹۵ رفسنجان
امیر صفری ( عباس) - حاج محمدرضایی ( امام حسین ) - سید حسن گلخطمی( زینب) - حسن برکتی پور ( علی اکبر) - ابوالفضل ابراهیمی( قاسم) - مهیارعظیمی ( سکینه) اسماعیل محمدی( شمر) - محمدرضا امینی( ابن سعد و حکم )- مجید رضایی (حرمله)
عباس صالحی - عباس لنکرانی ۱DVD
۱۳۹۵ نیم ور اراک
امیر صفری ( عباس) - حاج محمدرضایی ( امام حسین ) - سید حسن گلخطمی( زینب) - مهدی کلانتری( علی اکبر) - سید عباس میرابراهیمی( قاسم)
مجتبی حسن بیگی ( شمر ) - ابوالفضل منبتکار ( حکم ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - میلاد بزرگی (حرمله) عباس صالحی - عباس لنکرانی ۱DVD

 

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com